Onderzoek

Perceelemissies Brabant

Via themabijeenkomsten, demonstraties, workshops, trainingen en excursies gaan we verschillende onderwerpen uitdiepen, maatregelen uitproberen, opgedane kennis en ervaringen delen over bodemverdichting, groenbemesters, voorjaarsploegen, NKG, recirculatiesystemen, druppelirrigatiesystemen, het aanleggen van drempels of greppels, bijvoorbeeld als het gaat over druppelirrigatie, recirculatie en slim bemesten. Technische, praktische en haalbare maatregelen die emissies naar grond en oppervlaktewater beperken brengen […] Lees meer…

KIF Fruitteelt

Project KIF (Kennis- en Innovatieplatform Fruitteelt) test, valideert en demonstreert innovatieve ontwikkelingen in de fruitteelt. Lees meer…

logo KIF Fruitteelt

Groene gewasbeschermingsstrategieën voor minder residuen in aardbei

Het gewasbeschermingsbeleid in Nederland en de Europese Unie stuurt op een reductie van het gebruik van chemische synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Integrated Pest Management (IPM) is de basis voor het toepassen van gewasbescherming in de land- en tuinbouw. Naast sturing door de overheid wordt er aanvullend gestuurd vanuit de ketens, met name ten aanzien van residuen van […] Lees meer…

IPM Works

IPMWorks zet in heel Europa demonstraties op van geïntegreerde bestrijding op landbouwbedrijven, i.s.m. het IPM Decision Platform. Lees meer…

IPM Works

IPM Decisions

IPM Decisions creëert een online platform dat eenvoudig te gebruiken is voor het monitoren en beheersen van ziekten, plagen en onkruiden. Lees meer…

Voorjaarsploegen Winterbedekkende Groenbemesters

Uitdaging Voor de wat zwaardere gronden die traditioneel voor de winter geploegd worden, biedt het ondiep ploegen in het voorjaar in combinatie met groenbemesterbedekking kansen om een meer weerbare en levende bodem te krijgen. Voordelen van deze vorm ploegen zijn: meer draagkracht, betere waterafvoer en meer bodemleven. Verder een schoner begin van de teelt en […] Lees meer…

Gronings Graan Groener en Grondiger

Delphy doet in samenwerking met SPNA Ebelsheerd en de Graanacademie onderzoek naar toekomstbestendige graanteelt in het project “Gronings Graan Groener en Grondiger”. De focus van de verschillende proeven ligt op: • Kostprijsverlaging • Weerbare planten • Productie van geschikte granen voor de regionale keten De resultaten van de proeven die in 2020 zijn uitgevoerd zijn […] Lees meer…

Agro Fossil Free

Binnen het project Agro Fossil Free wordt geinventariseerd welke technieken er in de EU beschikbaar zijn ter vervanging van het gebruik van fossiele energie met het doel om de boeren deze technieken te gaan laten gebruiken en daarmee vrij van fossiele energie te kunnen boeren. Lees meer…