Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Dit document Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) toont de verantwoordelijkheid van Delphy in het geval we inschrijven op grote contracten. Ons MVO kan worden opgevat als een proces dat sociale en milieuoverwegingen integreert in de bedrijfsvoering en in onze interacties met onze stakeholders.

Voor meer informatie over het werk van Delphy zie ons magazine ‘DE Delphy’. Hierin staat een overzicht van de activiteiten van Delphy en hoe deze bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

MVO doelstellingen

 • Delphy huurt de meeste locaties en (kantoor)ruimtes. Huurcontracten worden beoordeeld op duurzaamheid. We vragen naar het energielabel en we voeren installatiekeuringen uit, die meewegen bij het aangaan van huurcontracten.
 • Een gezonde werkomgeving (bereikbaarheid, klimaat in het gebouw, locatie) is onderdeel van de afwegingen. Energie, voldoen aan wetgeving, gezonde werkomgeving en innovaties zijn vaste punten in het huurdersoverleg. Dezelfde criteria worden toegepast op de eigen locatie van Delphy.
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is beschikbaar op elke locatie. Waar nodig wordt actie ondernomen om aan de RI&E criteria te voldoen.
 • Delphy stimuleert het gebruik van elektrische leaseauto’s. De intentie is om een wagenpark te hebben van 50% elektrische of hybride auto’s . Er is een fietsplan om medewerkers te stimuleren op de fiets naar het werk te gaan.
 • Bijna iedere Delphy-medewerker heeft een thuiswerkplek, waardoor er geen onnodig woon-werkverkeer plaatsvindt. Het gebruik van een thuiswerkplek wordt gestimuleerd door onder andere een passende beloning.
 • Delphy heeft de ambitie om 10% van de vluchten CO2-neutraal in te kopen.
 • Delphy heeft een eigen werkgelegenheidsbeleid gericht op vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid. Onlangs is een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd gericht op hygiëne en arbeidsvriendelijke werkplekken.
 • Iedere vijf jaar krijgen medewerkers een gezondheidscheck aangeboden. Het doel hiervan is de bewustwording van het belang van een goede gezondheid te bevorderen.
 • We hebben een duurzaam inkoopbeleid.
 • We voeren een actief beleid om printen op papier te ontmoedigen. De ICT-voorzieningen zijn optimaal ingericht voor digitaal werken.

Due diligence onderzoek

Bij de start van projecten controleren we de aannames van projectvoorwaarden en partners op het gebied van:

 • Mensenrechten
 • Beschikbaarheid van werk
 • Milieu
 • Omkoping
 • Consumentenbelangen

Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het MVO-beleid

Bij Delphy wordt het MVO-beleid in hoge mate nageleefd. Voor alle personeelsdiensten wordt ons aankoopbeleid gebruikt, dat een doorslaggevende duurzaamheid van de voorstellen garandeert. Het personeel is verantwoordelijk voor de uitvoering van het MVO-beleid. Eventuele klachten kunnen worden gevonden binnen de stafdiensten en worden direct gemeld aan de directeur.

Nationaal Contactpunt (NCP)

Delphy is niet opgenomen in de NCP-lijst.

Transparantie over onze MVO-prestaties

Ons MVO-document is te lezen op ons intranet en internet. Ook wordt het actief, via e-mail, verspreid onder onze medewerkers.

Personeelsbeleidsplan

Het grootste kapitaal van Delphy zijn de medewerkers. De arbeidsvoorwaarden worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vastgesteld. Delphy heeft eigen arbeidsvoorwaarden. Deze wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de Ondernemingsraad (samengesteld op basis van personeelsreflectie). Ons beleid is om de voorkeur te geven aan de inzet van eigen, (door Delphy ingehuurde) lokale medewerkers. Delphy past de Nederlandse expertise lokaal toe. Delphy volgt de lokale wetgeving op het gebied van salarissen en andere arbeidsvoorwaarden.

Voorkomen van kinderarbeid

Delphy werkt uitsluitend met mensen die op de loonlijst staan (met een getekende overeenkomst). Deze zijn gecontroleerd en voldoen aan de eisen die Delphy aan medewerkers stelt. In samenwerking met andere bedrijven is de voorwaarde dat deze bedrijven minimaal voldoen aan de lokale wetgeving. Delphy heeft als inkoopbeleid dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur wordt gegeven aan samenwerking met bedrijven met een MVO-beleid.

Preventie van dwangarbeid

In samenwerking met andere bedrijven is de voorwaarde dat deze bedrijven voldoen aan de lokale wetgeving het inkoopbeleid van Delphy dat, bij gelijke geschiktheid, het de voorkeur heeft om samen te werken met bedrijven met beschikbaar MVO-beleid.

Beleid om ongelijke behandeling en/of discriminatie van medewerkers te voorkomen

Bij gelijke prestaties hanteert Delphy een gelijk salarisniveau. Delphy hanteert een sekseneutrale, leeftijdsneutrale en herkomstneutrale benadering. Wij streven ernaar onze medewerkers op te bouwen in een afspiegeling van de maatschappij.

Verbondenheid met vakbonden en collectief onderhandelen met de werkgever

Delphy heeft een democratisch gekozen ondernemingsraad waarvan de samenstelling een afspiegeling is van het personeelsbestand. Delphy stimuleert participatie en lidmaatschap van vakbonden. Het lidmaatschap van een vakbond wordt gedeeltelijk gefinancierd door Delphy.

Goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor vrouwelijke medewerkers

Onze arbeidsvoorwaarden gelden voor iedere medewerker en zijn seksueel neutraal. Delphy heeft een interne richtlijn “Voorkomen van ongepast/ongewenst gedrag”. Ook is er een interne vertrouwenspersoon aangesteld.

Openbare zwarte lijsten

Delphy wordt niet genoemd als een betrokken partij met betrekking tot op een van de openbare zwarte lijsten van: De Wereldbank, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, de Aziatische Ontwikkelingsbank, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank of de EIB.

Regels voor werknemers waarin omkoping van overheidsmedewerkers uitdrukkelijk verboden is

Deze regels zijn opgenomen in onze arbeidsvoorwaarden.

Beleid ten aanzien van kartelrecht

Delphy volgt de Nederlandse wetgeving. Bovendien is het marktaandeel van Delphy zodanig dat er geen reden is voor kartelvorming.

Betalen van belastingen

Onze lokale entiteiten worden jaarlijks gecontroleerd door accountants. Delphy ontvangt jaarlijks een geldige verklaring. Jaarlijkse lokale auditcontroles geven aan dat we aan onze verplichtingen voldoen.

Intellectuele eigendomsrechten en patenten van anderen

Wij zijn lid van verschillende brancheorganisaties die bedrijven ondersteunen en beschermen in de omgang met intellectueel eigendom en patenten van hun leden.