Privacy Policy

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Delphy Groep B.V. verwerkt voor haar klanten en relaties. Indien u opdracht verstrekt of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. We adviseren u om kennis te nemen van onderstaande.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel: een medewerk(st)er van Delphy Groep B.V., gevestigd aan Agro Business Park 5 6708 PV Wageningen, bereikbaar via het centrale telefoonnummer 0317 491578 of via het algemene emailadres info@delphy.nl.

Verwerking

In het kader van een opdracht of anderszins kán Delphy Groep BV een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • (Post)adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailgegevens
 • Bankrekening- of IBAN nummer
 • Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt

Doel

Het doel is te allen tijde de opdracht of andere afspraak die concreet gemaakt is tussen de relatie/klant en de medewerk(st)er van Delphy Groep BV. Een ander doel kan zijn het ontvangen van een algemene nieuwsbrief waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven. Tenslotte kan het zijn dat klanten rechtstreeks benaderd worden voor een individueel of collectief (nieuws)bericht / advies. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of zonder dat Delphy Groep daartoe een wettelijke verplichting heeft. De gegevens kunnen wel binnen Delphy Groep B.V. gebruikt worden door andere medewerkers.

Bewaartermijnen

Delphy Groep B.V. bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd aangezien projecten in de sector een lange doorlooptijd hebben of omdat de informatie van belang kan zijn bij het realiseren van een nieuw project na enige jaren. Het betreft hier geen privacygevoelige informatie, echter wel persoonsgebonden informatie. Het is betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren. Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door verantwoordelijke en betrokkene worden ondertekend.

Beveiliging

Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Delphy Groep B.V. een streng en strikt beleid omtrent veiligheid, zoals updates, persoonlijke wachtwoorden, beveiligingsprogramma’s, tweetraps authenticatie, bewustwording, attendering op phishing en andere cybercrime enz. Voor de totstandkoming van een project of opdracht kan contact noodzakelijk zijn met een derde.

Inzage, verwijderen, overdracht, klachten en vragen

 • Via het algemeen emailadres info@delphy.nl kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
 • Mocht bezwaar gewenst zijn tegen de verwerking van de persoonsgegevens, kan dit te allen tijde gericht worden aan info@delphy.nl;
 • Mocht een klacht ingediend moeten worden, kan een email verzonden worden aan info@delphy.nl;
 • Alle overige vragen en toelichtingen welke gewenst zijn, kunnen aan het emailadres info@delphy.nl verzonden worden.

Verzoeken kunt u eveneens per post indienen, deze kunt u richten aan Delphy BV, Postbus 7001, 6700 CA Wageningen. Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 2 maanden. Mocht deze termijn om welke reden ook niet haalbaar zijn, wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen 6 maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te vinden via onze website www.delphy.nl.