specialisme: Gewasbescherming

1 maart 2017

Erwin Buschgens

Adviseur Bloembollen Expert:  Bloembollenteelt op zand, hyacint, tulp, narcis, pioenen en gewasbescherming M +31 (0)6 20 42 52 37 E e.buschgens(at)delphy.nl Lees meer…

7 januari 2016

Jeroen Zwinkels

Senior Adviseur Paprika en Peper Expert: Gewasbescherming Regio: West-Nederland, Internationaal M +31 (0)6 53 83 57 11 E j.zwinkels@delphy.nl Lees meer…

6 januari 2016

Erik Tomassen

Senior Adviseur Vollegrondsgroenten Regio: Limburg, Oost-Brabant en Duitsland Expert: Bemesting en gewasbescherming T  +31 (0) 6 34 65 88 20 E e.tomassen@delphy.nl Lees meer…

6 januari 2016

Sjef Crijns

Adviseur Akkerbouw Regio: Zuid-Limburg Expert: Gewasbescherming M +31 (0)6 53 31 03 81 E j.crijns@delphy.nl Lees meer…

21 december 2015

Jan Salomons

Senior Adviseur Akkerbouw Regio: Flevoland Expert: Gewasbescherming M +31 (0)6 53 15 17 55 T +31 (0)321 388 841 E j.salomons@delphy.nl Lees meer…

Jan Salomons
21 december 2015

Gert Snippe

Adviseur Akkerbouw Regio: Zuid-Oost Drenthe Expert: Gewasbescherming M +31 (0)6 53 15 13 65 E g.snippe@delphy.nl Lees meer…

21 december 2015

Erwin Bakker

Adviseur Akkerbouw Regio: Overijssel, Zuid-Drenthe Expert: Gewasbescherming M +31 (0)6 10 39 66 41 E e.bakker@delphy.nl Lees meer…

21 december 2015

Mink Vermeer

Senior Project Manager International Worldwide Manager AgriGulf “let us make your crops better” M +31 6 20 13 12 06 (WhatsApp/Viber) E m.vermeer@delphy.nl Skype: minkve Lees meer…