specialisme: Защита растений

1 марта 2017

Erwin Buschgens

Adviseur Bloembollen Expert:  Bloembollenteelt op zand, hyacint, tulp, narcis, pioenen en gewasbescherming M +31 (0)6 20 42 52 37 E e.buschgens(at)delphy.nl Читать дальше…

6 января 2016

Erik Tomassen

Senior Consultant Agricultural Vegetables Region: The Netherlands, Germany Expert: Fertilization & Crop Protection T  +31 (0) 6 34 65 88 20 E e.tomassen@delphy.nl Читать дальше…

21 декабря 2015

Jan Salomons

Senior Consultant Arable Farming Region: The Netherlands Expert: Crop Protection M +31 (0)6 53 15 17 55 T +31 (0)321 388 841 E j.salomons@delphy.nl Читать дальше…

Jan Salomons
21 декабря 2015

Gert Snippe

Consultant Arable Farming Expert: Crop Protection Region: The Netherlands T +31 (0)592 37 81 30 M +31 (0)6 53 15 13 65 E g.snippe@delphy.nl Читать дальше…