MRDH: Toekomstbestendige Glastuinbouw

Horti Science Parc Oostland: Ontwikkelen, uitvoeren en opleiden!

De Roadmap Next Economy (RNE) schetst een beeld van de regionale uitdagingen en opgaven voor de komende decennia. Daarin is beschreven dat de transitie van de economie wordt gedreven door een aantal dominante ontwikkelingen, waaronder digitalisering en energietransitie. In het Horti Science Parc Oostland in Bleiswijk geven Delphy, Improvement Centre, WUR en DLV GE vorm aan deze grote transities in de Greenport en sluit daarmee naadloos aan op de RNE.
Om die reden investeren zij in digitalisering en energietransitie met Digital Greenhouse en Fossielvrije Glastuinbouw.
Op beide projecten worden toekomstbestendige oplossingen ontwikkeld. Dit versterkt zowel de glastuinbouwbedrijven in de regio, als de wereldwijd actieve tuinbouwtoeleveringsbedrijven die hun basis in de MRDH hebben. Het voorstel is om beide projecten mede mogelijk te maken door een financiële impuls vanuit de ‘bijdrageregeling MRDH campusontwikkeling’. Door de beschreven transitie ontstaan op korte termijn nieuwe (technologische) functies. In samenwerking met Lentiz MBO Oostland (Bleiswijk) wordt gestart met het opleiden in een hybride leeromgeving. Met behulp van een in te stellen practoraat worden MBO studenten opgeleid en betrokken bij eerdergenoemde transitiepaden.

Digital Greenhouse

Doelstelling van het project Digital Greenhouse is om door Artificial Intelligence (AI) een groenteteelt autonoom aan te sturen. AI vervangt hierdoor de traditionele ‘groene vingers’ in het teeltproces. Het in te stellen MBO-practoraat verkent de wijze waarop mbo-studenten worden begeleid in het project. Met de resultaten uit Digital Greenhouse wordt expertkennis -die aanwezig is in de Nederlandse tuinbouw- vastgelegd. Door dit vast te leggen kan het zeer flexibel en schaalbaar internationaal worden toegepast. Deze aanpak kan namelijk in alle klimaatzones van de wereld worden geïmplementeerd en zorgt voor continuïteit in bedrijfsvoering en productie. De implementatie van het digitale teeltproces is een ‘game-changer’ voor de mondiale tuinbouwproductie. De hoofdzaak is dat het effect zich niet beperkt tot een kleine groep ondernemers, maar dat de hele sector meeprofiteert. Delphy en Improvement Centre voeren dit deel van het project uit.

Fossielvrije Glastuinbouw

Om voor de energie-intensieve glastuinbouwsector een gezonde toekomst te waarborgen zijn doorbraakinnovaties nodig. Fossielvrije Glastuinbouw geeft hier invulling aan. Ter illustratie: de traditionele kassen in Nederland verbruiken 15% van de totale gasproductie afkomstig uit Groningen. Om verschillende redenen is het van vitaal belang dat het gebruik van fossiele
brandstoffen wordt gedecimeerd. Daarnaast hebben de bedrijven te maken met nieuwe richtlijnen rondom water en nul-emissie rond mineralen en gewasbeschermingsmiddelen.
Voor de sector is dus nog veel winst te behalen op de duurzaamheidsaspecten energie, gewasbeschermingsmiddelen en emissie van nutriënten. Om die reden wordt eind 2018 een compact
demonstratiecomplex van vier kassen opgeleverd. De kassen zijn volledig fossielvrij en voldoen aan de toekomstige duurzaamheidseisen. De financiering vanuit de MRDH Bijdrageregeling wordt onder andere gebruikt voor het verankeren van de resultaten in de regio samen met bedrijven en onderwijsinstellingen van WO tot en met MBO. Specifiek voor het MBO Lentiz Oostland wordt met het in te stellen MBOpractoraat verbinding gelegd. Zij zullen het teeltproces voor de afdeling op zich nemen. Begeleiding vindt plaats vanuit de WUR.

Digital Greenhouse en Fossielvrije Glastuinbouw in samenwerking met Lentiz MBO Oostland zetten met de beschreven activiteiten een belangrijke stap in de nieuwe economie.

Share:
ProjectleiderKlaas van Egmond
OpdrachtgeverGemeente Lansingerland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag
LooptijdJanuary 2019 - December 2021
Betrokken teamsTeam Delphy Digital