Perceelemissies Brabant

Financiering

Via themabijeenkomsten, demonstraties, workshops, trainingen en excursies gaan we verschillende onderwerpen uitdiepen, maatregelen uitproberen, opgedane kennis en ervaringen delen over bodemverdichting, groenbemesters, voorjaarsploegen, NKG, recirculatiesystemen, druppelirrigatiesystemen, het aanleggen van drempels of greppels, bijvoorbeeld als het gaat over druppelirrigatie, recirculatie en slim bemesten.

Technische, praktische en haalbare maatregelen die emissies naar grond en oppervlaktewater beperken brengen we onder de aandacht van zoveel mogelijk Brabantse akkerbouwers, vollegrondsgroententelers en houtig klein fruittelers en dus met een onderscheid in toepassing voor akkerbouw op zand, akkerbouw op klei en houtig kleinfruit.

Onder de aandacht brengen via “zien doet geloven”. Dit doen we door kennisuitwisseling, kennisoverdracht en demonstraties van nieuwe kennis en technologie, zodat vervolgens ondernemers er mee aan de slag gaan. Op verzoek van provincie Noord-Brabant om innovaties en de toepassing ervan te bevorderen met betrekking tot maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik, een meer gesloten kringloop, minder emissie van fosfaat, nitraat, ammonium, ammoniak of lachgas vanuit of vanaf landbouwgrond naar lucht, grond-of oppervlaktewater .

Share:

Projectpartners

ProjectleiderMarloes Dogterom
OpdrachtgeverProvincie Noord-Brabant
LooptijdJuly 2018 - December 2022
Betrokken teamsTeam Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidoost-Nederland
Team Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidwest-Nederland
Team Biologische Landbouw
Team Onderzoek Akkerbouw
Team Projecten en Innovaties