Peenacademie

Financiering

De wortelteelt in een van de belangrijkste vollegrondgroentegewassen in Nederland, zowel voor de gangbare als de biologische landbouw, en Flevoland is de belangrijkste Provincie voor deze teelt. Een groot deel van de productie wordt geëxporteerd, productkwaliteit is een belangrijke voorwaarde op te kunnen exporteren . De telers krijgen te maken met steeds verdergaande (bovenwettelijke) eisen ten aanzien van productkwaliteit, waarbij o.a. de eisen ten aanzien van residuen van gewasbeschermingsmiddelen steeds strenger worden.
Bodemkwaliteit is een belangrijk aspect voor het telen van kwalitatief hoogwaardige peen, maar staat onder druk, en krijgt daarom de laatste jaren meer en meer aandacht van de telers. De wetenschap biedt geen kant en klare oplossingen voor de problemen maar wel diverse aanknopingspunten/maatregelen.

Doelstellingen van het project zijn een duurzame teelt van peen en het versterken van de positie van de peentelers in Flevoland in de waardeketen. Dit doen we door kennisuitwisseling, demonstratie van nieuwe kennis en technologie en vervolgens het toepassen hiervan in de praktijk bij de telers. Centraal in het project staan de twee studiegroepen in respectievelijk de Noordoostpolder en Oost en Zuid Flevoland, de resultaten van het project zullen echter ook gedeeld worden met andere geïnteresseerde peentelers in Nederland en met vertegenwoordigers van ketenpartijen die een rol spelen in kennisoverdracht naar de praktijk (vooral vertegenwoordigers van toeleveranciers en afnemers).

De activiteiten zijn gericht op een duurzame teelt van peen en leveren een bijdrage aan de volgende thema’s:
 Betere bodemkwaliteit en waterberging, weerbare bodem
 Schoon water. Minder emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. Onder meer door de introductie van ‘Groene gewasbescherming’ gebaseerd op een systeemaanpak i.p.v. de focus op individuele ziekten/plagen en bestrijdingsmaatregelen
 Ondernemerschap, sterke positie van de teler in de keten, onder meer door inspelen op eisen van afnemers (o.a. residu-eisen t.a.v. gewasbeschermingsmiddelen)
 Klimaatadaptatie (via bodemmaatregelen)
 Klimaatmitigatie (gebruik van duurzame energie en nieuwe energiezuinige systemen. Maar ook vastleggen van CO2 door creëren van een positieve organische stofbalans)

Bekijk bij de links op deze pagina de filmpjes die gemaakt zijn tijdens verschillende bedrijfsbezoeken en peendagen.

Lees meer informatie in de factsheets en de artikelen gepubliceerd in vakblad ‘v/d Grond’.

In de social media is de Peenacademie te volgen via de #peenacademie.

 

Share:

Projectpartners

ProjectleiderDelphy
OpdrachtgeverEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Provincie Flevoland
LooptijdJanuary 2018 - March 2022
Betrokken teamsTeam Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidwest-Nederland
Team Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidoost-Nederland
Team Akkerbouw Noordoost-Nederland
Team Akkerbouw Noordwest-Nederland
Team Onderzoek Akkerbouw
Team Projecten en Innovaties