Onderzoek

BIOFRUITNET

Wat zijn de doelen van het project? BIOFRUITNET heeft een visie op de toekomstige biologische fruitteelt in de EU. Een fruitteelt die praktisch goed uitvoerbaar is, winstgevend en duurzaam. Om dit doel te bereiken hebben de partners van BIOFRUITNET de volgende doelstellingen opgesteld: * Verzamelen en bundelen van bestaande kennis voor de praktijk: beschikbare wetenschappelijke […] Lees meer…

Peenacademie

De wortelteelt in een van de belangrijkste vollegrondgroentegewassen in Nederland, zowel voor de gangbare als de biologische landbouw, en Flevoland is de belangrijkste Provincie voor deze teelt. Een groot deel van de productie wordt geëxporteerd, productkwaliteit is een belangrijke voorwaarde op te kunnen exporteren . De telers krijgen te maken met steeds verdergaande (bovenwettelijke) eisen […] Lees meer…

Fieldlab Vertical Farming Zuid Holland

Met het oog op de sterk stijgende wereldbevolking is er grote behoefte aan vernieuwende landbouwmethoden om de productie van voedsel per vierkante meter sterk op te voeren. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is het verticaal telen van producten in een gesloten, volledig geconditioneerde omgeving, waar de teelt (meestal) in meer lagen boven elkaar geproduceerd wordt met […] Lees meer…

Smart Protein

Een Horizon 2020 project met 33 partners. Hoofddoelen: het ontwikkelen van  nieuwe voedingsproducten op basis van eiwitgewassen en het verwaarden van reststromen uit de voedingsindustrie. Lees meer…

CIMAT: multi-inzetbare robots in de landbouw

CIMAT: Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology Traditioneel gaan schaalvergroting en mechanisering hand in hand. Maar deze strategie biedt geen oplossing voor kleinere land- en tuinbouwbedrijven die zich richten op de bioteelt of op specifieke nicheteelten zoals groente, (klein) fruit of bomen. Deze bedrijven zijn vragende partij voor multifunctionele machines, inzetbaar bij diverse landbouwtaken […] Lees meer…

BEST4SOIL

Best4Soil, een praktijknetwerk om kennis te delen ter voorkoming en terugbrengen van bodemgerelateerde ziekten. Met Best4Soil bouwen we een community of practice netwerk in heel Europa door telers, adviseurs, voorlichters en onderzoekers met elkaar in contact te brengen. Dit netwerk bevordert praktijkgerichte kennis over 4 best practices (compost, groenbemesters, anaerobe grondontsmetting, (bio)solarisatie) voor de bestrijding van bodemziekten. Daarom maken we een website en organiseren we bijeenkomsten en evenementen in 20 Europese landen waar we kennis over bodemgezondheid uitwisselen met onze communities of practice. Het hoofddoel van het thematische netwerk van Best4Soil is om de bodemgezondheid in Europa te behouden, te verbeteren of te herstellen. Lees meer…

Data-driven potato production

European potato producers are facing a series of challenges such as crop pests, diseases and climate change. Hence, this use case adopts a holistic approach based on research and a unique blend of cutting-edge technologies while offering inexpensive yet valuable advice to farmers. An innovative, market-ready smart farming solution supports irrigation, pest management and fertilisation. […] Lees meer…