Loofdoding aardappelen

Financiering

loofdoding aardappelen

Bekijk hier de filmpjes over proeven met loofdoding

2020

2019

De toelating van Reglone en Finale voor de loofdoding van aardappelen zijn vervallen. In de nabije toekomst is de chemische loofdoding zodoende beperkt tot een klein middelenpakket en het betreft middelen die minder remmend zijn en langzamer werken. Reglone was vooral geschikt voor het openspuiten van het gewas zodat de stengels beter geraakt kunnen worden bij een volgende bespuiting.

Het gevolg van het smalle zwakke middelenpakket is dat er vaker gespoten moet worden om het gewas tot stilstand te brengen. Door de langzamere doding neemt de kans op virusbesmetting toe en kunnen pootaardappelen te grof worden. Door verlating neemt de oogstzekerheid af. Er zal veel meer voor klappen + spuiten gekozen moeten worden. Dit brengt weer meer risico’s op structuurschade (vanwege rijden onder natte omstandigheden) wat weer meer kans geeft op rotte knollen. Het snel afsterven van het loof is ook belangrijk om de kans op besmetting van de knollen door bacterieziekte (Erwinia) en Phoma te beperken.

Doel van het project

Het doel van dit project is vooral om middelen en/of methoden te vinden die minstens even adequaat werken als Reglone. De kans op virusbesmetting moet dus minimaal zijn dankzij een snelle doding en geen hergroei. Ook moet de groei snel stoppen zodat het doodspuitmoment beter gericht kan worden op een optimale sortering. De aanpak mag ook niet leiden tot een toename van verspreiding van de bacterieziekte Erwinia. De bedoeling is om zowel in pootaardappelen als in consumptieaardappelen onderzoek uit te voeren.

Omdat volgend jaar al zowel Reglone als Finale niet meer toegepast mogen worden, is het van belang dat de akkerbouwsector snel op de hoogte is van alternatieve methoden. Het onderzoek wordt daarom op open dagen getoond (o.a. velddag pootaardappelen 3 juli 2019) en de resultaten zullen in winterbijeenkomsten besproken worden. De waarde voor de praktijk is groot omdat er zonder Finale en Reglone geen snelle chemische loofdoding mogelijk is. Alternatieve methoden zoals bijv. looftrekken zijn veel arbeidsintensiever en dus duurder.

Het project

Het project start met een inventarisatie van perspectiefvolle middelen en methoden. Naast contact met producenten van machines en middelenfabrikanten wordt een korte literatuurstudie uitgevoerd. In de regio Flevoland wordt een veldproef pootaardappelen en op proefboerderij Rusthoeve een veldproef consumptieaardappelen aangelegd. Per proef wordt een gedetailleerd proefplan geschreven waarin aangegeven is welke objecten aangelegd worden en hoe een object aangelegd moet worden. Deze proefplannen zullen voorgelegd worden aan een op te richten BCO.

De uit te voeren waarnemingen zijn:

  • Mate van afsterving van het blad op enkele tijdstippen
  • Mate van afsterving van de stengels op enkele tijdstippen
  • Mate van loskomen van de knollen van de stolonen
  • Mate van hergroei
  • Knolopbrengst, sortering, tarra

Het onderwerp krijgt aandacht op de velddag pootaardappelen en een open middag bij de proef op proefboerderij Rusthoeve. Na de oogst en het sorteren van de aardappelen wordt een onderzoeksrapport geschreven en worden de resultaten bekend gemaakt aan de aardappeltelers. De resultaten worden na het eerste onderzoeksjaar al breed verspreid omdat de praktijk het in 2020 moet doen zonder Reglone en zonder Finale.

In 2020 zal het onderzoek natuurlijk wel herhaald moeten worden om na te gaan of de resultaten bestendig zijn.

Share:

Projectpartners

ProjectleiderJohan Wander
OpdrachtgeverBrancheorganisatie Akkerbouw
LooptijdJune 2019 - March 2021
Betrokken teamsTeam Onderzoek Akkerbouw
Team Projecten en Innovaties