Innoveren naar duurzame en natuurinclusieve noordelijke bouwplannen

Financiering

Maatregelen in kaart

Vanuit het samenwerkingsverband met zeven akkerbouwers, WUR, Delphy en RUG brengen we de  effecten van bestaande maatregelen in kaart. Effecten op landbouw, natuur en omgeving. Vervolgens gaan we deze maatregelen verder optimaliseren en voegen we nieuwe ‘natuurinclusieve’ maatregelen toe op de bedrijven, met het doel het totale bedrijfssysteem duurzaam te optimaliseren.

Dit doen we op basis van de unieke situatie op elk bedrijf, daarbij rekening houdend met allerlei interacties tussen de maatregelen en mogelijke neveneffecten. De meer experimentele, risicovolle maatregelen voeren we uit op de proefboerderijen.De ervaringen en feiten zullen breed gecommuniceerd worden, waarbij we contact zoeken met het EIP netwerk.

Doel van het project

Het doel van dit project is via praktijkonderzoek en -ontwikkeling te komen tot een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering in de drie noordelijke provincies. We willen aandacht geven aan o.a. de volgende kennisvragen van de deelnemede ondernemers:

  • Hoe ontwikkelt de bodem zich nu we daar gerichter en specifieker werken aan verbetering. Is dat meetbaar ?
  • Neemt de biodiversiteit in de bodem en in de omgeving toe en hoe bepaal en meet je dat? Is dat ook natuurinclusieve landbouw ?
  • Zorgt het gebruik van mineralen en sporenelementen en bijvoorbeeld mycorrhiza’s voor een weerbare/sterkere plant? Kun je dan met minder gewasbeschermingsmiddelen volstaan?
  • Zorgen akkerranden en landschapselementen voor meer insectenleven, dat ook effect heeft op de aanwezigheid van (akker)vogels, natuurlijke vijanden van ziekten en plagen in de akkerbouw en over welke afstanden is dat effect dan te verwachten?
  • Wat zijn de effecten van verschillend bodemgebruik en rotaties op landbouw, natuur en landschapselementen ?
  • Wat zijn de mogelijkheden van een toenemende gewasdiversiteit?
  • Wat is het ziekte- en plaag onderdrukkend vermogen van gewasdiversiteit als gewas- en rassenmengsels en strokenteelt?

Van hieruit bieden we NIL (natuurinclusieve landbouw) maatregelen aan incl. de concrete handvatten om deze in de praktijk uit te voeren, aan agrariërs die willen doorontwikkelen naar een natuurinclusieve(re) vorm van agrarische bedrijfsvoering.

Dit doen we door diverse, potentie-rijke, innovatieve combinaties van NIL maatregelen te onderzoeken en in de praktijk te testen en ontwikkelen op zeven boerenbedrijven van koplopers en drie proefboerderijen (SPNA Kollumerwaard, SPNA Ebelsheerd, WUR Proefboerderij Valthermond). Het geheel zal ook een monitor opleveren die de ontwikkeling op bedrijfsniveau m.b.t. natuurinclusief en duurzaam in kaart brengt, cq meetbaar maakt.

Share:

Projectpartners

ProjectleiderJacob Dogterom
OpdrachtgeverPOP3
LooptijdJune 2019 - November 2022
Betrokken teamsTeam Projecten en Innovaties
Team Akkerbouw Noordoost-Nederland