Groene gewasbeschermingsstrategieën voor minder residuen in aardbei

Financiering

Het gewasbeschermingsbeleid in Nederland en de Europese Unie stuurt op een reductie van het gebruik van chemische synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Integrated Pest Management (IPM) is de basis voor het toepassen van gewasbescherming in de land- en tuinbouw.

Naast sturing door de overheid wordt er aanvullend gestuurd vanuit de ketens, met name ten aanzien van residuen van gewasbeschermingsmiddelen worden in toenemende mate bovenwettelijke eisen gesteld: aantallen residuen op het product en een percentage van de MRL.

In vergelijking met andere vollegrondsgroenten is er veel aandacht voor aardbeien, omdat het in deze teelt niet eenvoudig is om aan de eisen te voldoen. Tegelijkertijd wordt van het product wel de beste kwaliteit verwacht. En de situatie wordt voor de teler nog complexer door het teruglopen van het aantal toegelaten middelen. Voor telers wordt het steeds moeilijker om te voldoen aan de eisen van de consument en retailer zonder hiervoor concessies te doen in het productieresultaat en productkwaliteit. Er is grote behoefte in de sector en de keten voor de toepassing van nieuwe biologische en ‘groene’middelen, vooral in de ’buiten’ teelten (vollegrond, op stellingen en onder tunnels). Het project richt zich dan ook op deze teeltwijzen. Het project wordt gefinancierd door POP Noord Brabant, deze provincie verreweg het grootste areaal van deze teeltwijzen in Nederland.

 

Projectdoelen

  1. Ontwikkelen, valideren en verfijnen van nieuwe IPM strategieën voor de teelt van aardbeien, gebaseerd op de toepassing van biologische bestrijders en groene middelen, om hiermee het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het aantal residuen terug te dringen, zonder concessies te doen ten aanzien van  kwaliteit en productie.
  2. Delen van de nieuwe kennis met andere telers en ketenpartijen

Projectactiviteiten

  1. Inventarisatie van alle nieuwe mogelijkheden voor de toepassing van IPM in aardbeien, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen biologische bestrijders, groene middelen en middelen die de plantweerbaarheid verhogen. Criteria voor opname in de lijst is dat de werking van de producten is aangetoond.
  2. Ontwikkelen gewasbeschermingsstrategieën. ‘Buiten’ aardbeien worden geteeld in verschillende teeltsystemen: in de vollegrond, op stellingen, onder tunnels. De residu-problematiek verschilt per teeltsysteem. Per teeltsysteem wordt daarom een strategie ontwikkeld, gebaseerd op de specifieke knelpunten en mogelijkheden van het teeltsysteem.
  3. Testen van de gewasbeschermingsstrategieën in de praktijk, van vroege teelt tot late teelt. Tijdens de test worden ziekten en plagen intensief gemonitord. De houdbaarheid van het product is een belangrijk kwaliteitscriterium in de keten, daarom wordt ook de houdbaarheid van het product dat geteeld is volgens de nieuwe strategieën getest.
  4. De resultaten in het project worden gedeeld met collega aardbeientelers en de afnemers. Het delen van de resultaten wordt gedaan via verschillende kanalen.  De verslagen zijn te downloaden via deze pagina.

 

Share:

Projectpartners

ProjectleiderHarm Brinks
OpdrachtgeverPOP3 Brabant
LooptijdApril 2020 - December 2022
Betrokken teamsTeam Projecten en Innovaties
Team Delphy ISFC (Zachtfruit)