Bestuivingsmix en biodiversiteit in de boomgaard

Financiering

Doelstelling: Delen van kennis over bestuiving met een mix van bestuivers in de boomgaard en over maatregelen om biodiversiteit te stimuleren en over het bevorderen van natuurlijke vijanden van plagen in de boomgaard, dus:

  1. Kennis te delen met fruittelers en overige belanghebbenden over het belang van wilde bijensoorten bij de bestuiving van appel en peer
  2. Kennis te delen over maatregelen die nodig zijn om deze wilde bijensoorten zich te laten vestigen in de boomgaard.
  3. Stimuleren van de toepassing van maatregelen die de biodiversiteit in de boomgaard vergroten
  4. Kennis over natuurlijke vijanden van plaaginsecten vergroten

In het project wordt kennis gedeeld over het gebruik van een mix van (wilde) bestuivers, waardoor de bestuiving en vruchtzetting van appel en peer verbetert en beter is aangepast aan klimaatverandering. Tevens wordt kennis gedeeld over maatregelen die ervoor zorgen dat de bestuivers zich kunnen vestigen in en om de boomgaard. Hierdoor wordt de biodiversiteit vergroot. Deze maatregelen zijn niet alleen van belang voor bestuivers maar ook voor andere organismen, zoals biologische plaagbestrijders. Door de toe te passen maatregelen wordt de biodiversiteit in en om de boomgaard vergroot. Ook wordt gekeken naar de effecten van biodiversiteitsmaatregelen op fruitteelt insecten en hun natuurlijke vijanden. In het project worden naast de kennis van Delphy, externe expertise ingehuurd voor het werken met wilde bijen en het nemen van biodiversiteitsmaatregelen. In het project wordt naast de kennis van Delphy externe expertise ingehuurd voor het werken met wilde bestuivers.

In 2020 is een filmpje gemaakt over het gebruik van metselbijen. Verder zijn verschillende coachingssessies en trainingsbijeenkomsten georganiseerd naast demonstraties op de appelplukdag en de appeldag op 8 juli 2021.

Planning 2022

Wil je zelf als fruitteler in de provincie Utrecht aan de slag met metselbijen, neem dan contact op met Gerjan Brouwer (g.brouwer@delphy.nl)

Voor volgend jaar zoeken we weer 5 deelnemers. Het laatste jaar van het project. We zullen in maart, 2 weken voor de bloei de nesthuizen plaatsen. Ook de trainingen en demonstraties zijn gedurende en na de bloei. Thema’s van bijeenkomsten kunnen zijn overleven in de winter, bestuiving en bloei, aanleg en onderhoud, oogsten van cocons. De eerste ervaringen de afgelopen jaren zijn positief: de deelnemers zijn er actief mee bezig. In november hebben we gezamenlijk de cocons uit de nesthuizen gehaald op de coconoogstwerkdag. Deze cocons staan nu schoongemaakt en al in koelhuis of koelkast om te overwinteren.

Partners

Deel van deze externe kennis komt van het Louis Bolk Instituut (LBI) en andere specialisten op het gebied van het werken met wilde bestuivers. LBI is partner in de lopende projecten rondom het werken aan een mix van bestuivers in de provincies Utrecht en Limburg. Verder wordt er gebruik gemaakt van kennis die wordt verzameld in het onlangs gestarte H2020 project BioFruitNet. BioFruitNet is een thematisch netwerk, waarin onderzoekers en adviseurs uit een achttal landen werken aan het verzamelen en ontsluiten van kennis voor de praktijk (‘compiling knowledge ready for practice’)

 

Share:

Projectpartners

ProjectleiderGerjan Brouwer
OpdrachtgeverPOP3 Openstellingsbesluit kennisoverdracht provincie Utrecht 2019, Verordening POP3 2014-2020 Provincie Utrecht
Looptijdjanuari 2020 - december 2022
Betrokken teamsTeam Fruitteelt
Team Biologische Landbouw
Externe linkhttps://delphy.nl/research/stimuleren-bestuivingsmix-voor-klimaatadaptatie/
https://biofruitnet.eu/nl/
https://youtu.be/BzsmfsrmpM0
https://youtu.be/g_7bKR8ckKU