Bestuivingsmix en biodiversiteit in de boomgaard

Financiering

Doelstelling: Delen van kennis over bestuiving met een mix van bestuivers in de boomgaard en over maatregelen om biodiversiteit te stimuleren en over het bevorderen van natuurlijke vijanden van plagen in de boomgaard, dus:

  1. Kennis te delen met fruittelers en overige belanghebbenden over het belang van wilde bijensoorten bij de bestuiving van appel en peer
  2. Kennis te delen over maatregelen die nodig zijn om deze wilde bijensoorten zich te laten vestigen in de boomgaard.
  3. Stimuleren van de toepassing van maatregelen die de biodiversiteit in de boomgaard vergroten
  4. Kennis over natuurlijke vijanden van plaaginsecten vergroten

In het project wordt kennis gedeeld over het gebruik van een mix van (wilde) bestuivers, waardoor de bestuiving en vruchtzetting van appel en peer verbetert en beter is aangepast aan klimaatverandering. Tevens wordt kennis gedeeld over maatregelen die ervoor zorgen dat de bestuivers zich kunnen vestigen in en om de boomgaard. Hierdoor wordt de biodiversiteit vergroot. Deze maatregelen zijn niet alleen van belang voor bestuivers maar ook voor andere organismen, zoals biologische plaagbestrijders. Door de toe te passen maatregelen wordt de biodiversiteit in en om de boomgaard vergroot. Ook wordt gekeken naar de effecten van biodiversiteitsmaatregelen op fruitteelt insecten en hun natuurlijke vijanden. In het project worden naast de kennis van Delphy, externe expertise ingehuurd voor het werken met wilde bijen en het nemen van biodiversiteitsmaatregelen. In het project wordt naast de kennis van Delphy externe expertise ingehuurd voor het werken met wilde bestuivers.

Eindbijeenkomst

Op 16 november zijn tijdens de eindbijeenkomst in verschillende presentaties veel voorkomende vraagstukken bij de inzet van natuurlijke bestuivers voor fruittelers besproken. Ook is de brochure Metselbijen inzetten in de fruitteelt uitgedeeld. Deze is te downloaden en kunt u als papieren uitgave bestellen. Deze middag zijn de volgende presentaties gegeven:

· Wilde bijen in Utrecht door Chris Achterberg van Achterberg Ecologie en Natuurfotografie
· Ervaringen met metselbijen en andere wilde bijen op fruitteeltbedrijven in Zeeland – Project Meer natuur voor pittig fruit. Door Lucien Calle, Stichting Landschapsbeheer Zeeland
· Metselbijen in de fruitteelt, een praktijkverhaal door Joop Dahm, Bemmel, Blauwe Bessen teler
· Inzet van metselbijen in de boomgaard (resultaten en ervaringen uit onderzoek Projecten Utrecht en Limburg) door Willemijn Cuijpers, Onderzoeker biodiversiteit, innovatieve teelten & bestuiving bij het Louis Bolk Instituut

In 2020 is een video gemaakt over het gebruik van metselbijen. In 2021 is een video gemaakt voor het zelf starten met uitzetten van metselbijen in de fruitteelt en de instructievideo hoe de cocons te oogsten van deze metselbijen is te bekijken op Delphy youtube. Verder zijn verschillende coachingssessies en trainingsbijeenkomsten georganiseerd naast demonstraties op de appelplukdag en de appeldag op 8 juli 2021.

In 2020, 2021 en 2022 hebben we bij 5 deelnemers in maart, 2 weken voor de bloei de nesthuizen geplaatst. De trainingen en demonstraties zijn gedurende en na de bloei geweest. Thema’s van bijeenkomsten waren overleven in de winter, bestuiving en bloei, aanleg en onderhoud van bloemenstroken en hagen en singels, oogsten van cocons. De eerste ervaringen de afgelopen jaren zijn positief: de deelnemers zijn er actief mee bezig. In oktober/november 2020, 2021 en 2022 hebben we gezamenlijk de cocons uit de nesthuizen gehaald op de coconoogstwerkdag. Deze cocons staan nu schoongemaakt en al in koelhuis of koelkast om te overwinteren.

Interesse

Wil je zelf als fruitteler aan de slag met metselbijen, neem dan contact op met Gerjan Brouwer (g.brouwer@delphy.nl)

Partners

Deel van deze externe kennis komt van het Louis Bolk Instituut (LBI) en andere specialisten op het gebied van het werken met wilde bestuivers. LBI is partner in de lopende projecten rondom het werken aan een mix van bestuivers in de provincies Utrecht en Limburg. Verder wordt er gebruik gemaakt van kennis die wordt verzameld in het onlangs gestarte H2020 project BioFruitNet. BioFruitNet is een thematisch netwerk, waarin onderzoekers en adviseurs uit een achttal landen werken aan het verzamelen en ontsluiten van kennis voor de praktijk (‘compiling knowledge ready for practice’)

 

Share:

Projectpartners

ProjectleiderGerjan Brouwer
OpdrachtgeverPOP3 Openstellingsbesluit kennisoverdracht provincie Utrecht 2019, Verordening POP3 2014-2020 Provincie Utrecht
LooptijdJanuary 2020 - December 2022
Betrokken teamsTeam Fruitteelt
Team Biologische Landbouw
Externe linkhttps://delphy.nl/research/stimuleren-bestuivingsmix-voor-klimaatadaptatie/
https://biofruitnet.eu/nl/
https://youtu.be/BzsmfsrmpM0
https://youtu.be/g_7bKR8ckKU