BerryPlaza: nieuw proefbedrijf aardbeienteelt

De volgende proeven zijn opgestart onder de noemer van BerryPlaza

Koudebehoefte Flair

In de proef rond de koudebehoefte van het ras Flair is momenteel de oogst aan de gang en er kan reeds gesteld worden dat er duidelijk verschillen zijn in plantrespons als gevolg van de hoeveelheid koude die behaald werd. De partijen die het minste hoeveelheid koude ontvangen hebben, geven duidelijk een hoger aandeel aan misvormde vruchten op de eerste tros.

Plant Regulating System

De PRS (Plant Regulating System)proef met het ras Sonata staat op dit moment vlak voor de eerste oogst. Voorlopig werden hier nog geen significante verschillen geconstateerd tussen de verschillende behandelingen. Wel kon al vastgesteld worden dat het bijkomend toevoegen van Osmocote aan het systeem een snellere wortelontwikkeling geeft in vergelijking met het standaard systeem.

Proefplanting 2014

Vanuit het concept Berryplaza biedt Delphy u als aardbeienteler ook dit jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan de proefplanting met uw aangekocht of eigen vermeerderd plantmateriaal.

Substraatproef

De in augustus 2012 opgestarte substraatproef staat nu aan het begin van de hoofdbloei van de voorjaarsteelt. Beide substraten hebben een goed productieresultaat neergezet en de planten hebben zich ook mooi verder ontwikkeld. Binnen een tweetal weken zullen voor een derde maal substraatstalen genomen worden voor een uitgebreide fysische en chemische analyse.

Project QBerrySure

In het project QBerrySure werden in de winterperiode 2012-2013 een zevental partijen trayplanten ingepakt op verschillende momenten. Bedoeling is om na te gaan in hoeverre deze planten een effect ondervinden van deze verschillen in fysiologische rijpheid om gerooid te worden. In samenwerking met de firma NSure zullen nu simultaan stalen genomen worden om op moleculair niveau na te gaan welke fysiologische veranderingen in de aardbeienplant kunnen gebruikt worden als indicatoren voor een voldoend afgerijpte plant. Verderop in het project is het ook de bedoeling om telers een test aan te bieden waarmee het bewaarpotentieel van een plantpartij kan ingeschat worden.

Teelt van doordragers

In de afgelopen jaren is er in de Nederlandse aardbeiensector heel wat animo ontstaan rond de teelt van doordragers. In tijden waar productieniveau’s met Elsanta vaak aan een plafond zitten, gaan telers op zoek naar een reductie van hun kostenstructuur om de rendabiliteit op peil te houden. Doordragers zouden perfect in dit plaatje passen onder de voorwaarde dat gelijkaardige productieniveau’s als met Elsanta kunnen gerealiseerd worden. Berryplaza heeft de noodzaak aan kennisontwikkeling rond doordragers opgepikt door het uitwerken van 2 grote doordragerproeven. Deze werden aangelegd bij telers Marcel Dings (ras: Eve’s Delight) en Huub Van Enckevort (ras: Capri). De Capri-proef gebeurt in opdracht van het Italiaanse vermeerderingsbedrijf CIV. Voor de andere proef wordt gemikt op verdere samenwerkingsverbanden vanuit de sector. Met deze proeven wordt getracht om een kennisvenster te ontwikkelen waarbij op een snelle en efficiënte manier kennis kan opgebouwd worden bij toekomstige nieuwe doordragende rassen.

Proef beheersing van Xanthomonas

Verder zijn er initiatieven opgestart om in 2013 een proef op te starten rond beheersing van Xanthomonas door inzet van ondermeer weerstandsverhogende middelen. In de context van de nieuwe etiketering van gewasbeschermingsmiddelen, zijn er ook onderhandelingen bezig voor het eventueel opstarten van een thrips beheersingsproef met behulp van alternatieve strategieën.

Informatie

Voor informatie over lopende proeven kunt u contact opnemen met Ad van Laarhoven, a.vanlaarhoven@delphy.nl

Opzet BerryPlaza

Vanuit de behoefte aan kennisontwikkeling heeft Delphy het vernieuwingsbedrijf ‘BerryPlaza’ opgezet, op een bedrijf in Etten-Leur. Op BerryPlaza worden demoproeven gedaan in opdracht van telers, plantenkwekers, leveranciers van gewasbescherming en substraatbedrijven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking tussen ondernemers, toeleveranciers, adviseurs en onderzoekers.

De focus ligt op uitwisseling en doorstroming van kennis, oplossing van knelpunten en innovaties in de teelt. Het eerste onderzoek loopt inmiddels: telers en plantenkwekers hebben planten aangeleverd voor een onderzoek naar groeigraaduren, een maat voor de hoeveelheid warmte die de plant al gehad heeft en die de ontwikkeling beïnvloedt.

BerryPlaza
Bollenstraat 6
4873LN Etten-Leur

Share: