Academie ter vermindering van perceelemissies

Financiering

Doelstelling van het project is technische, praktische en haalbare maatregelen die emissies naar grond en oppervlaktewater beperken onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk Brabantse akkerbouwers, vollegrondsgroententelers en houtig klein fruittelers (minimaal 50% dekking).

Dit doen we door kennisuitwisseling, kennisoverdracht en demonstraties van nieuwe kennis en technologie zodat vervolgens ondernemers er mee aan de slag gaan. Zien doet geloven. Kern van het project wordt gevormd door telers uit Brabant, de resultaten van het project zullen echter ook gedeeld worden met andere geïnteresseerde ondernemers in Nederland en met vertegenwoordigers van ketenpartijen die een rol spelen in kennisoverdracht naar de praktijk (vooral vertegenwoordigers van toeleveranciers en afnemers).

Het project levert een bijdrage aan de beleidsdoelstelling van de provincie Noord-Brabant om innovaties en de toepassing ervan te bevorderen met betrekking tot maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik, een meer gesloten kringloop, minder emissie van fosfaat, nitraat, ammonium, ammoniak of lachgas vanuit of vanaf landbouwgrond naar lucht, grond- of oppervlaktewater.

Share:

Projectpartners

ProjectleiderJacob Dogterom
OpdrachtgeverPOP3
LooptijdAugust 2018 - July 2020
Betrokken teamsTeam Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidoost-Nederland
Team Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidwest-Nederland
Team Fruitteelt
Team Projecten en Innovaties