Aanpak Perceelsemissie Fryslân

Financiering

Brede toepassing van haalbare en effectieve maatregelen

Emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater komt nog regelmatig voor. Dit is een bedreiging voor de toelating van middelen die in te hoge concentraties worden gemeten. Het terugdringen van emissies is een gemeenschappelijk belang, vooral voor u als akkerbouwer. Maar ook voor de producenten van gewasbeschermingsmiddelen en de waterschappen. Dit voorjaar start in Fryslân een driejarig project om deze emissies aan te pakken met gerichte maatregelen, met als resultaat dat het aantal overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen op termijn flink wordt gereduceerd.

De afgelopen drie jaren hebben zes Friese akkerbouwers een aantal maatregelen getest. Er is een aantal nieuwe maatregelen in ontwikkeling, deze worden nog nader onderzocht. Het gaat om haalbare en effectieve maatregelen die passen binnen de bedrijfsvoering op het individuele bedrijf.

Maatregelen zoals

  • duurzaam bodembeheer, leidend tot een betere bodemstructuur, betere indringing van regenwater, intensievere beworteling
  • fysieke maatregelen, die het afstromen van overvloedig regenwater tegengaan en daarmee een direct effect hebben. Uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van opbrengst en kwaliteit van uw gewas.

Deze maatregelen willen we graag met u verkennen en testen in een vijftal studiegroepen verdeeld over de Provincie Fryslân. Uit metingen van Wetterskip Fryslân blijkt dat de overschrijding vooral wordt veroorzaakt door middelen, die voor aardappelen, uien, suikerbieten en peen worden gebruikt.

Voor wie is dit interessant?

Alle akkerbouwers in Friesland die bereid zijn de perceelsemissie van gewasbeschermingsmiddelen aan te pakken.

Wat bieden we?

  • De mogelijkheid om samen met collega-akkerbouwers en deskundige begeleiding maatregelen toe te passen en te testen die passen op uw bedrijf
  • ervaringen en kennis te delen in een groep
  • actieve deelname aan enkele groepsbijeenkomsten per jaar
  • veldexcursies

Waar en wanneer?

In Fryslân, 2018 tot en met 2020

Aanmelden als deelnemer of eerst meer weten?

Neem contact op met

Harm Brinks 06 20 42 38 95 (Delphy)

Dirk Johan Feenstra 06 28 32 65 35 (Projecten LTO Noord)

 

Share:

Uitvoering

ProjectleiderHarm Brinks
OpdrachtgeverDeltaplan Agrarisch Waterbeheer
LooptijdJanuary 2018 - December 2020
Betrokken teamsTeam Onderzoek Akkerbouw
Team Projecten en Innovaties