12 juni 2020

Waarnemingen biodiversiteit bij zeven ondernemers in het noorden gestart

Er is veel discussie rondom de biodiversiteit in Nederland en ook in het agrarisch gebied. Er wordt veel gesproken over natuur inclusieve landbouw, maar wat betekent dit nu in de praktijk en hoe kunnen akkerbouwers daar invulling aan geven of doen ze dat al heel goed. Er zijn nog best veel zaken die we niet weten, omdat er te weinig (monitorings)onderzoek naar is gedaan.
Daarom is Delphy, in samenwerking met de RUG en de WUR begonnen om bij zeven akkerbouwers in Friesland, Groningen en Drenthe waarnemingen te doen op het gebied van biodiversiteit. Bij deze ondernemers zijn o.a. malaise en potvallen geplaatst en wordt er wekelijks in een aantal gewassen gekeken naar schadelijke en nuttige insecten. Tevens wordt de ontwikkeling van ziekten en plagen in de akkerbouwgewassen gevolgd.

Deze ondernemers zijn al langer bezig met diverse zogenaamde natuur inclusieve maatregelen, zoals de aanleg van akkerranden, wintervoedselvelden, ruige slootkanten, strokenteelt, mengteelten, niet kerende grondbewerking en dergelijke.
Via deze waarnemingen proberen we zicht te krijgen op de ontwikkeling in de biodiversiteit, maar ook wat dat betekent in relatie tot de ontwikkeling van ziekten en plagen.
We willen in samenwerking met de akkerbouwers komen tot praktische, duurzame en renderende maatregelen die helpen om invulling te geven aan natuur inclusieve c.q. kringlooplandbouw in de verschillende noordelijke bouwplannen.

Partijen doen dit in het kader van het POP 3 project Innoveren naar duurzame en natuur inclusieve noordelijke bouwplannen. Een project waarin 7 akkerbouwers in Noord Nederland samenwerken met Delphy, WUR, RUG en BASF om natuur inclusieve landbouw verder vorm te geven. In het kader van dit project zullen diverse maatregelen op praktijkbedrijven worden toegepast en wordt het effect van die maatregelen op de biodiversiteit en het gewas gemonitord.
Tevens worden de zogenaamde KPI’s ( Kritische Prestatie Indicatoren) in het kader van de Biodiversiteits Monitor Akkerbouw getoetst.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jacob Dogterom, 06 53389507; j.dogterom@delphy.nl

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.