1 september 2016

Tip v.d maand september-oktober: Bloeminductie en Bloemaanleg

Bloeminductie

Om een plant vroeg in een generatieve fase te krijgen, mag deze in de voorgaande weken niet te sterk zijn bemest met stikstof en vooral niet met ammoniumhoudende meststoffen. Om een plant laat in bloemaanleg te laten gaan, is dit juist aan te raden. Het eerste is vooral van belang voor de teelten, die vervroegd worden het jaar erop. Het laatste vooral voor teelten, die met stro verlaat worden. Om de planten vroeg over te laten schakelen, kan een kalimeststof een goed hulpmiddel zijn. Dien vooral vaste kalimeststoffen tijdig toe, daar ze niet snel oplossen en zorg er voor, dat er regen op komt. Bij het gebruik van druppelslangen is dit probleem niet aanwezig.
Een andere mogelijkheid om een plant over te laten schakelen, is het geven van stress. Hiermee moet wel voorzichtig worden omgegaan. Teveel stress kan ook betekenen, dat de plant helemaal uit de groei raakt en daardoor onvoldoende groei heeft om genoeg en goede bloemen aan te leggen. Stress geven kan b.v. door de planten droger te zetten. Dit is niet altijd mogelijk. Vooral in de vollegrond is de teler afhankelijk van de weersomstandigheden. Op ruggen met folie kan hier al meer bereikt worden. Des te hoger de rug, des te makkelijker het is. Op lichte gronden zal dit ook makkelijker kunnen.
Andere vormen van stress zijn ook mogelijk. Denk hierbij o.a. aan het uitstellen van een meeldauwbespuiting. Zorg er dan wel voor, dat vanaf half september de plant niet te veel meeldauw heeft, omdat deze dan bloemen aan moet leggen. Hiervoor is voldoende assimilatie van belang.

Bloemaanleg

De bloemaanleg is vooral afhankelijk van de temperatuur. Bij hogere temperaturen worden meer bloemen aangelegd. De plant verzamelt meer GDH’s. Bij lagere temperaturen worden minder bloemen aangelegd.
De bloemaanleg is ook afhankelijk van de bemesting. Een hoger bemestingsniveau, vooral stikstof en misschien ook calcium, geeft meer bloemaanleg.
Om veel bloemen aan te leggen, hebben we een hoge temperatuur nodig en een hoog bemestingsniveau. Dit betekent echter tevens, dat veel bloemen in een korte tijd worden aangelegd. Dit resulteert ook in kleinere bloemen. Uiteindelijk zal de vruchtgrootte tijdens de oogst erg tegenvallen, omdat veel aardbeien van ook nog relatief kleine bloemen tegelijkertijd afrijpen. Hierdoor valt de opbrengst, ondanks te vele bloemen tegen. Beter is het, om er voor te zorgen, dat de bloemaanleg regelmatig gebeurd. Om dit te bereiken, zal de bemesting bij hoge temperaturen op een niet al te hoog niveau mogen liggen en tijdens een periode met lage temperaturen juist op een hoog niveau. Denk hierbij ook aan de meststoffen, die vrij komen door omzetting in de grond! Hieruit volgt ook, dat het gebruik van langzaamwerkende meststoffen, voor de bloemaanleg negatief is. Langzaamwerkende meststoffen geven veel vrij tijdens warmere perioden en weinig als het koud is. Als het warm is, komt tevens meer vrij uit de bodem, terwijl er bij koud weer juist weinig vrij komt.
De hoeveelheid mest kan eigenlijk alleen goed bepaald worden d.m.v. regelmatige metingen. In een systeem met ruggen kan iets makkelijker zonder veel metingen worden gewerkt, omdat alles direkt bij de wortels terecht komt.

Afdekken van planten kan in bepaalde situaties noodzakelijk zijn. Door het afdekken kan, vooral bij koud zonnig weer, een aanmerkelijk hogere temperatuur bereikt worden. Hierdoor zal meer bloem aangelegd worden. Bij langere koude perioden, kan afdekking er voor zorgen, dat de bloemaanleg niet stilvalt. In de periode na de koude zal de plant op een hoger niveau bloemen aanleggen, dan een plant die stil is gevallen. Doordat de bloemaanleg op een hoger niveau door kan gaan, zal de bloemknop ook hoger in de plant terecht komen. Dit betekent een vroegere oogst volgend jaar. We verzamelen extra GDH’s in de herfst. Daardoor hebben we minder GDH’s nodig in het voorjaar, om in produktie te komen. We kunnen dus in de herfst al vervroegen!!! Dek echter nooit af in de herfst, als de bloemaanleg vroeg begonnen is. Hierdoor is het risico op voorbloei erg groot. Dit blijkt ook regelmatig in tunnels. Als de bloemaanleg vroeg is begonnen, is hier vaak voorbloei aanwezig. Ook kan het gebeuren, dat de bloemen erg hoog zitten in de plant en in de winter schade oplopen. Kromme vruchten zijn dan het gevolg.

Bedenk altijd, dat planten die bloemen aan moeten leggen, voldoende moeten kunnen groeien. Licht, water, voeding en temperatuur zijn hierbij onmisbaar. Juist in die fase is een juist niveau van groot belang, voor zover dit natuurlijk haalbaar is. Belangrijk is het om in deze fase de variabele elementen af te stemmen op de vaste gegevens. Licht is nauwelijks te beinvloeden. Temperatuur in geringe mate. Water en voeding zijn de eenvoudigste sturingselementen.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.