29 november 2018

Start nieuw project ‘Bestuivingsmix Fruitteelt voor klimaatadaptatie’ in Utrecht

Functionele biodiversiteit: bestuivende insecten

De fruitteelt is gebaat bij een goede bestuiving. Om het risico te spreiden is een mix van verschillende soorten bestuivende insecten gewenst. Zeker als onder koude omstandigheden de bijen niet vliegen zijn andere insecten onontbeerlijk. Wilde bijen vliegen al bij 8°C en zijn niet selectief. Door de klimaatverandering is de kans op grillig weer tijdens de bloei van het fruit groter. Met het project: “Bestuivingsmix Fruitteelt” gaan fruittelers in Utrecht aan de slag met de inzet van wilde bijen en andere bestuivers. Delphy en het Louis Bolk Instituut coördineren en begeleiden de activiteiten op de bedrijven.

Project

In het project zitten zes fruitteeltbedrijven, vijf daarvan werken al jaren volgens de regels van Milieukeur/On the way to PlanetProof, één fruitteler is biologisch. Allen hebben ze gemeen dat ze toe willen werken naar een mix van verschillende soorten bestuivende insecten. Op elk van de zes deelnemende bedrijven kijken Delphy/Louis Bolk Instituut samen met de ondernemer welke maatregelen mogelijk zijn om het bedrijf aantrekkelijker te maken voor wilde bijen en andere bestuivende insecten. Hierbij gebruiken zij de BIJenBLOEM. In het project wordt zowel gekeken naar metselbijen als zandbijen. Delphy en Louis Bolk Instituut brengen hun kennis in over de op het bedrijf aanwezige insecten. Het eerste jaar van het project is het belangrijk om te zien wat al aanwezig is, en worden specifieke maatregelen genomen. In het tweede en derde jaar wordt de effectiviteit van de maatregelen beoordeeld.

BIJ en BLOEM

Deze bloem heeft zeven assen, die elk een aspect van het bedrijf en de omgeving weergeven. De telers beoordelen aan de hand van deze zeven aspecten de aantrekkelijkheid van hun bedrijf voor bestuivende insecten. Daarbij kijken ze ook naar de directe omgeving van het bedrijf, en de mogelijkheden die daar liggen. Op basis van deze analyse maken zij hun bedrijf geschikter te maken voor bestuivende insecten.

Startbijeenkomst Bestuivingsmix Fruitteelt

Op 6 november 2018 is op de startbijeenkomst kennis gemaakt met de wilde bij. Een fruitteler die al jarenlang met wilde bijen werkt, vertelde zijn positieve ervaringen in de praktijk. Met veel interesse is er gekeken naar de overwinterende cocons in de nesthuizen. Ook zijn ervaringen uitgewisseld en is er een plan van aanpak gemaakt. Het eerste jaar vindt een inventarisatie van de aanwezige bestuivende insecten plaats. In het tweede en derde jaar worden experimenten op de bedrijven aangelegd om de bestuiving te verbeteren.

Het project Bestuivingsmix Fruitteelt voor klimaatadaptatie (2018-2022) wordt gefinancierd door het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 Utrecht Samenwerking voor Innovatie en de provincie Utrecht.

foto bijschrift: Deelnemers kijken naar de cocons van de wilde bij Osmia cornuta in een nestkast
Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.