25 mei 2021

Publicatie peen onderzoek 2020

In 2020-2021 heeft Delphy Noordwest-Nederland met succes meerdere onderzoeken uitgevoerd in de teelt van B-peen. De nadruk van de onderzoeken in 2020 lag op bemesting, herbiciden en innovatie. Deze onderzoeken lopen in 2021 door om de teelt van peen naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen.

Bemesting

2020 was een jaar van extremen waar een optimale bemesting van belang was om tot een goede opbrengst en kwaliteit te komen. Aan de hand van vijf stikstofgiften van 0 tot 200 zuiver heeft Delphy een proef aangelegd. De doelstelling van dit onderzoek is het vinden van de optimale bemestingsgift wat resulteert in een goede opbrengst en kwaliteit. De resultaten van de opbrengstbepalingen laten zien dat het overbemesten met Kalkammonsalpeter geen directe opbrengstverhoging oplevert. De netto opbrengst ligt bij alle vijf giften van 0 kg tot 200 kg/ha stikstof totaal rond de 80 ton. Wat wel opvalt, is dat er een betrouwbaar effect optreedt in tarra aan de hand van de stikstofgift. Waar geen stikstofbemesting werd uitgevoerd (object 0 kg/ha) zijn zowel de aantallen als kilogram penen die verdraaid en krom zijn aanzienlijk hoger. Verder onderzoek in 2021 zal nodig zijn om hier antwoorden op te vinden.

 Herbicide

Na het wegvallen van een aantal herbiciden in de teelt van peen, komt de bestrijding van zwarte nachtschade in het gedrang. Praktijkpercelen laten zien dat met de voor de hand liggende onkruidbestrijdingsschema’s de bestrijding van zwarte nachtschade niet voldoende is. Dit roept vragen op bij zowel telers als adviseurs. In dit onderzoek is er achterhaald of een LDS-schema toepasbaar is en of het een meerwaarde biedt. Aan de hand van de volgende drie objecten is er een proef aangelegd, een LDS-schema met Boxer, Sencor en Challenge, een praktijk schema en onbehandeld. De peen in de proef lijkt de bespuitingen in het kiembladstadium goed te kunnen verdragen. Er is geen groeivertraging zichtbaar mits het gewas goed is afgehard. Om het risico te beperken van gewasschade kan men in de praktijk ook kiezen voor één of twee middelen in het LDS-schema. De bestrijding van zwarte nachtschade en onkruiden in de nachtschade familie door middel van een LDS-schema geeft geen significant verschil ten opzichte van het praktijkschema. Dit is te wijten aan de onkruiddruk op het betreffende perceel, verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het een plus gaat geven op de bestrijding van nachtschade.

Innovatie

In het onderzoek van 2020 is er geëxperimenteerd met drip-irrigatie en de Zweedse bewaring. De toepassing met drip-irrigatie waarbij er geïrrigeerd wordt door middel van drip slangen tussen de ruggen wordt komend jaar geoptimaliseerd. Aan dit onderzoek wordt bovendien zaaien met zaailint toegevoegd. Dit zal de optimale opkomst moeten bewerkstelligen. Ook wordt er gekeken of de  Zweedse bewaring dit jaar weer aangelegd kan worden. Met onze ervaringen uit 2020 ligt de voorkeur dit jaar bij beddenteelt, waarbij de peen zonder te rooien toegedekt kan worden.

De factsheet over zweedse bewaring is op te vragen via akkerbouw.nw@delphy.nl

Middag B-peen evenementen pagina

onderzoeksveld 2020 B-peen ism de Peenacademie.

De Peenacademie wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Flevoland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.