19 november 2018

Project van start: Schone kisten en schoon oppervlaktewater

Aanleiding en doel

Producten als pootaardappelen en bloembollen worden bewaard in kisten en deze zijn dus onmisbaar voor de productie. De bewaarkisten dienen ieder jaar gereinigd te worden uit het oogpunt van hygiëne en het beheersen van ziekten en plagen. Bij het reinigen wordt in de huidige praktijk veel water gebruikt wat door het reinigingsproces wordt verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen. Dit water mag niet worden geloosd op het oppervlaktewater maar op dit moment zijn er ook geen goede en haalbare maatregelen bekend om dit afvalwater adequaat te verwerken.

Regelmatig wordt door de waterschappen in Noord-Nederland overschrijding van de normen voor gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater gemeten. Een nieuwe methode waarbij de kisten worden gereinigd zonder dat er een groot volume verontreinigd water vrijkomt en het gebruikte water wordt gereinigd, biedt telers een oplossing voor dit lozingsprobleem en reduceert vervuiling van het oppervlaktewater.

De nieuwe methode voor het reinigen van bewaarkisten ontwikkelt Delphy in samenwerking met Van Hees Machinery en wordt in de praktijk getest bij twee pootaardappeltelers in Noord-Nederland. Demonstratie van de innovatie en andere kennisverspreidingsactiviteiten zijn gericht op alle telers in Noord-Nederland die kistenreiniging toepassen.

Bijdrage aan een schoner milieu en een sterke pootgoedsector

Een belangrijke sector waarin bewaarkisten worden gebruikt is de pootgoedsector, zeker in Noord-Nederland. De pootgoedsector heeft hier nationaal en internationaal gezien een sterke positie; er wordt vooral hoogwaardig uitgangsmateriaal geproduceerd en de regio is goed voor 23% van de mondiale pootaardappelenproductie. Goede bewaring van het pootgoed is cruciaal voor behoud van de sterke positie van Noord-Nederland in de teelt en export van pootaardappelen. De nieuwe methode met gering watergebruik en reiniging van het gebruikte water, zou bijdragen aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) om de wateropgaven in agrarische gebieden te beantwoorden en een economisch sterke en duurzame landbouw te realiseren.

Dit project levert een bijdrage aan de doelstellingen van de AgroAgenda van Noord-Nederland en Potato Valley:

  • Verbeteren van bodem en water als productiefactor. Minder emissie van gewasbeschermingsmiddelen leidt tot schoner oppervlaktewater, behoud van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.
  • Optimaliseren van het teeltsysteem. Reinigen van kisten is een belangrijk aspect van bedrijfshygiëne in de beheersing van ziekten en plagen, een belangrijke peiler van het teeltsysteem.

Informatie

Saskia Houben
M 06 29 70 03 81
E s.houben@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.