21 februari 2016

Project BRINKERS: volgende stap voor collectieven waterzuivering

Project BRINKERS: tijdig en effectief voldoen aan de zuiveringsplicht

Aanvragen QuickScan Waterzuivering

 

Voor glastuinbouwbedrijven geldt per 1 januari 2018 een individuele zuiveringsplicht voor restwaterstromen. Collectieven die voor 1 december 2015 bij LTO Glaskracht zijn aangemeld, kunnen onder voorwaarden uitstel van deze zuiveringsplicht krijgen tot 1 januari 2021. Het plan van aanpak moet dan zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag en de realisatie van de collectieve zuivering moet uitstel vereisen. Er zijn ruim 160 collectieven voor waterzuivering geregistreerd.

Zowel individuele bedrijven als collectieven moeten tijdig passende oplossingen bedenken en implementeren om aan de zuiveringsplicht te voldoen. Collectieven moeten voor het eind van 2016 een business case hebben uitgewerkt. In het voorjaar van 2017 zullen de bevoegde autoriteiten deze beoordelen en vaststellen of de voorgestelde aanpak uitstel van de individuele zuiveringsplicht vereist. Individuele bedrijven zullen voor 1 januari 2018 aan de zuiveringsplicht moeten voldoen.

Project BRINKERS is de gezamenlijke aanpak van Delphy, Agrimaco en DLV Glas & Energie waarmee bedrijven, groepen bedrijven en collectieven geholpen worden de juiste stappen te nemen om aan de zuiveringsplicht te voldoen. De drie samenwerkende partijen hebben de benodigde kennis hiervoor in huis:

 • Delphy voor teelttechniek en bedrijfsvoering – voor optimalisatie van de huidige omstandigheden om de noodzaak voor zuivering te klein mogelijk te maken;
 • DLV Glas & Energie – voor de technische uitrusting van individuele bedrijven en technische inpassing van collectieve oplossingen;
 • Agrimaco –  voor organisatorische, planologische en economische vraagstukken waar u bij de uitwerking van oplossingen mee te maken heeft.

QuickScan Waterzuivering

Onze advisering start met een QuickScan. Deelnemers vullen per bedrijfslocatie in een formulier een aantal gegevens in. Deze worden verwerkt in een rapport, dat ingaat op de volgende zaken:

 • aantal locaties waarvoor dit formulier is ingevuld en het totaal betrokken bedrijfsoppervlak
 • mate van beschikbaarheid van lozingsgegevens van 2015
 • totaal volume van lozingen van alle locaties op basis van beschikbare gegevens
 • wanneer mogelijk een inschatting van de zuiveringskosten
 • verbetermogelijkheden om lozingsvolume en pieklozingen te verminderen
 • benodigde maatregelen en vervolgstappen om aan de zuiveringsplicht te kunnen voldoen
 • voor collectieven: vervolgstappen om tot een business case te komen
 • inschatting van haalbaarheid van een collectief

Het rapport zal in een bijeenkomst met de deelnemers worden besproken, zie voorbeeld van een QuickScan Zuivering Collectief Rapport op deze pagina.

 

Deelnemers van een QuickScan Waterzuivering van een groep bedrijven of een collectief kunnen aanvullend (tegen meerkosten) een rapportage per locatie aanvragen, met indien gewenst een toelichting op het bedrijf. Het locatierapport gaat bovendien in op:

 • knelpunten en verbeterpunten per locatie
 • check op opslagcapaciteit hemel- en drainwater
 • mogelijkheden voor de vestiging om lozingen (totaal en pieklozingen) te verminderen
 • waar mogelijk een schatting van kosten van individuele zuivering
 • te nemen vervolgstappen per locatie

Zie voorbeeld van een QuickScan Zuivering Locatierapport op deze pagina.

De gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Aanvragen QuickScan Waterzuivering

U kunt zich aanmelden via de koppeling Aanmelden QuickScan Waterzuivering. Na acceptatie van uw aanmelding krijgt de aanvrager een koppeling naar een vragenformulier toegestuurd. Het QuickScan vragenformulier kan dan ingevuld worden en in geval van een collectief kan de koppeling worden doorgestuurd aan de overige deelnemers.

Informatie

Wilt u extra informatie: neem contact op met Jaap Bij de Vaate
M 06 2651 8675
E j.bijdevaate@delphy.nl

 

Tarieven QuickScan Waterzuivering

Rapport + toelichting (één sessie) op bedrijf of in collectief

Betrokken aantal bedrijfslocaties Basisbedrag Per extra locatie
1 locatie (individuele QuickScan)  € 670 + € 295 voor de 2e locatie
Groep of collectief tot en met 5 locaties  € 1.250
6-10 locaties  € 1.250 + € 200 per locatie vanaf de 6e locatie
11-20 locaties  € 2.250 + € 150 per locatie vanaf de 11e locatie
meer dan 20 locaties  € 3.750 + € 100 per locatie vanaf de 21e locatie
Aanvullend: individueel bedrijfsrapport    + € 295 per locatie

 Alle bedragen excl. BTW

U kunt het totaal tarief en tarief per locatie ook berekenen met de QuickScan Waterzuivering Tarieven Rekenhulp.

 

 

(c) 2016, Delphy BV – Jaap Bij de Vaate
Project BRINKERS “de vinger op de zere plek”
Een samenwerking van Agrimaco, DLV Glas & Energie en Delphy

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.