16 juli 2020

Project “Beter Organisch Bemesten” in afrondende fase

Praktijkonderzoek in de Bollenstreek

Delphy team Bloembollen is in 2017, in samenwerking met 5 bollentelers, 2 vaste plantentelers en de Meerlanden Compostering in Rijsenhout, gestart met het project Beter Organisch Bemesten (BOB) in de Duin- en Bollenstreek in het kader van POP3. Het doel van het project BOB was om de bodemkwaliteit te verbeteren door verhoging van het organische stof gehalte in de bodem, met als richtlijn een toename van 4 promille koolstof (C) per ha per jaar, met als gevolg minder uitspoeling van fosfaat.

Telers volgden op praktijkpercelen gedurende drie jaar de strategie om de afbraaksnelheid van organische stof zo laag mogelijk te houden. Dit is gedaan door tussenteelt van groenbemesters in het bouwplan, het toepassen van vormen van niet-kerende grondbewerking (ECO-ploeg) en bodembedekking (stro). Daarnaast voerden de telers producten aan als composten, dikke fractie en houtachtige materialen met een zo hoog mogelijke effectieve organische stof (EOS) met een zo laag mogelijk gehalte aan fosfaat.

Tevens zijn er begin 2018 bodemvochtsensoren op de percelen geplaatst waarmee de waterstromen zijn vastgelegd. Aan de hand van de bodemvochtdata zijn de afgelopen 2,5 jaar momenten waarop fosfaatuitspoeling heeft plaatsgevonden in kaart gebracht. Tot slot zijn er op een proeftuin experimenten uitgevoerd met reststromen als schone bagger uit aanpalende sloten (aangevuld met bermmaaisel), biochar, potstalmest gemengd met groenbemesters en restmateriaal afkomstig van insectenkweek. Hieruit hebben wij nieuwe perspectieven gehaald om ook op deze gronden het koolstofgehalte blijvend te verhogen.

Grondmonsters genomen op het eind van het project zijn geanalyseerd op het organische stof gehalte en op de TOC ( totaal gehalte aan koolstof (C)). Ook is er een HWC-analyse uitgevoerd. Deze methode zegt iets over de activiteit van het bodemleven. Op basis van deze data en de analyses van de gebruikte organische meststoffen, groenbemesters en gewasresten zijn er hypothetische fosfaat- en organische stofbalansen gemaakt.

Het ziet er naar uit dat zelfs op de bollengronden met hoge afbraaksnelheden de hoeveelheid koolstof kan worden verhoogd door de juiste combinatie van teeltmaatregelen en aanvoer van materialen.

Informatie

Malu Steenwijk
M 06 82 62 40 21
E m.steenwijk@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.