19 juni 2022

Praktijkproeven perceelafspoeling Flevoland gestart

Op 1 juni 2022 zijn Delphy Improvement Centre, CLM Onderzoek en Advies en Delphy gestart met ‘Praktijkproeven perceelafspoeling Flevoland’. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door Provincie Flevoland.

In 2021 hebben CLM en Delphy onder de vlag van het Actieplan Bodem en Water Flevoland (ABW) voor het eerst praktijkproeven voor afspoeling uitgevoerd in verschillende Flevolandse regio’s. Tijdens deze proeven is het effect van verschillende maatregelen op zowel waterkwantiteit als waterkwaliteit onderzocht. Het project heeft waardevolle resultaten opgeleverd, die in het onderzoek van 2022 verder worden uitgediept.

Voorkomen van afspoeling

Met deze praktijkproeven wordt onderzocht hoe voorkomen kan worden dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen van het perceel afspoelen. Zodat deze stoffen beter benut worden op het perceel en de nadelige effecten op de omgeving zoveel mogelijk worden voorkomen. Ook voor het behoud van een breed pakket gewasbeschermingsmiddelen voor de agrarische sector is het belangrijk om emissie te minimaliseren. Om hieraan invulling te kunnen geven als individuele agrariërs is er meer kennis omtrent mogelijke maatregelen om perceelafspoeling te voorkomen benodigd die inpasbaar zijn binnen de agrarische bedrijfsvoering.

Om aan deze hoofddoelstelling vorm te geven zijn er 5 subdoelen van deze praktijkproeven:

  1. Onderzoeken of het effect op afspoeling – van maatregelen die op basis van het 1e jaar effect hadden op afspoeling én praktisch haalbaar zijn- statistisch onderbouwd kan worden.
  2. Praktijkervaring opdoen met een verdiepte afvoergreppel op praktijkschaal door verschillende ondernemers op verschillende grondsoorten.
  3. In beeld brengen van de dynamiek van afspoeling op lichte en zware zavel in Flevoland.
  4. Onderzoeken van het effect van maatregelen op de opbrengst.
  5. Brede deling van de opgedane kennis binnen de agrarische sector in en buiten Flevoland.

 

Hierbij worden de volgende maatregelen, die in het 1e proefjaar verschil lieten zien én die praktisch haalbaar zijn of kunnen worden, meegenomen: aanbrengen ‘wafel’ reliëf tussen ruggen, inzet woeltand, verruwing van de ruggen, haver tussenzaai (alleen in aardappel) en een verdiepte, met een inerte vulling gevulde, afvoergreppel. Deze maatregelen zijn in samenspraak met ondernemers gekozen.

De resultaten worden in maart 2023 verwacht en bekend gemaakt via een rapportage en praktische factsheets voor ondernemers op https://delphy.nl/teams/team-delphy-improvement-centre/

Ook zullen we via de vakpers aandacht vragen voor deze resultaten. Tussentijdse resultaten en opgedane kennis worden gedeeld met telers in en buiten Flevoland op velddagen en via berichten in de vakpers.

Uiteraard zijn alle resultaten gratis voor iedereen beschikbaar.

 

Met het onderzoek willen we telers in en buiten Flevoland praktische handvatten bieden om afspoeling van water met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen en de toegepaste meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zo optimaal als mogelijk te laten renderen voor het gewas.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.