3 februari 2016

Meer Uit Groen (MUG): Bedrijven waarderen biomassa op

Meer Uit Groen (MUG)

Zes MKB-bedrijven uit Zuid Holland zijn geslaagd om nieuwe technieken te ontwikkelen om groenafval en andere biomassa om te zetten in duurzaam geproduceerde energie. Na deze omzetting (conversie) ontstaan nieuwe grondstoffen die weer geschikt zijn voor hergebruik in de land- en tuinbouw. Dit blijkt uit de afronding van het project Meer uit Groen (MUG).

Het project MUG is begin 2014 gestart op initiatief van Greenport Boskoop en Wagro Groenrecycling in Waddinxveen. Projectpartners zijn F&H Crone uit Moordrecht, Verkade Klimaat uit Wateringen, NettEnergy uit Boskoop, adviesbureau Delphy en Ekodorp uit Alphen aan de Rijn. Het project heeft financiële ondersteuning gekregen via de subsidieregeling Clusterprojecten van provincie Zuid-Holland uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en is begeleid door Delphy en Haute Equipe.

In Greenport Boskoop en Waddinxveen is veel biomassa voorhanden zoals groenafval van kwekerijen en slib en waterplanten uit de waterrijke omgeving. Een deel van het groenafval wordt door middel van compostering omgezet in hoogwaardige compost. Dit kan weer op boomkwekerijen of andere land- en tuinbouwbedrijven worden gebruikt. Veel biomassa bevat echter een hoog vochtgehalte en wordt door de lage calorische waarde gezien als afval. Binnen Meer Uit Groen is door de verschillende projectpartners gezocht naar nieuwe conversietechnieken om groenafval en andere biomassa op te waarderen tot nieuwe en nuttige producten waardoor afval waarde krijgt. Deze technieken zijn verder doorontwikkeld tot marktbare installaties die op kleine, lokale schaal kunnen worden toegepast.

Delphy heeft een aantal van deze nieuwe producten gescreend op toepasbaarheid in de boomkwekerij. Dit past goed binnen cradle-to-cradle, ofwel het hoogwaardig hergebruiken van biomassa in de eigen sector waardoor een gesloten kringloop ontstaat. Dit wordt ook wel biobased economy of circulaire economie genoemd.

Verschillende conversietechnieken

  • F&H Crone, een constructie bedrijf te Moordrecht, heeft op basis van wervelbedtechniek een allesbrander ontwikkeld om meerdere soorten biomassa te kunnen verwerken. Een andere nieuwe techniek is pyrolyse.
  • Binnen MUG is biomassa onderzocht als grondstof voor de mobiele PyroFlash-installatie van NettEnergy te Boskoop. Bij pyrolyse wordt met behulp van hoge temperaturen en zonder zuurstof biomassa ontleed (carbonisatie) tot hoogwaardige producten als bio-olie, houtazijn en biochar.
  • Ekodorp, een biologische melkveehouderij in Alphen aan de Rijn, heeft zijn bestaande techniek van mestvergisting geoptimaliseerd. Binnen het project is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om co-producten te kunnen vergisten om de bestaande installatie meer rendabel te maken.
  • Wagro, het GroenRecyclings bedrijf te Waddingxveen heeft veel aandacht besteed aan de voorbewerking van biomassa en mogelijkheden om het composteringsproces te optimaliseren.

Doorbraakinnovatie

Het project MUG heeft veel nieuwe kennis en technieken opgeleverd voor de conversie van laagwaardige biomassa uit Greenport Boskoop. De ontwikkelde technieken zijn gericht op de productie van duurzame energie, en kleinschalig toepasbaar. Daarnaast blijken diverse restproducten zoals biochar en houtassen weer herbruikbaar in de regio waardoor een gesloten kringloop ontstaat. Zoals bij de start van het project werd gezegd: uit iets kleins kan iets heel groots groeien: van MUG een olifant maken. Het olifantje is nu geboren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Cees Oele c.oele@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.