31 oktober 2018

Boomkwekers in Greenport Boskoop weten van water

Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater in Greenport Boskoop is van essentieel belang. Delphy is samen met Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop het kennisproject ‘Weten van Water’ gestart. Via kennisdagen en themagerichte groepsbijeenkomsten wordt kennis gedeeld van best practices en innovatieve maatregelen die helpen om de waterkwaliteit verder te verbeteren. Boomkwekers kunnen hiermee aan de slag op hun bedrijf. Het project wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Europese Unie, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland in het kader van POP3 en loopt tot eind 2020.
Het Hoogheemraadschap van Rijnland bemonstert al vele jaren de waterkwaliteit op verschillende meetpunten in de regio Boskoop. Uit de metingen blijkt dat de waterkwaliteit is verbeterd, maar er worden nog regelmatig te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen, stikstof en fosfor
gemeten. Vanwege Europese wetgeving (Kaderrichtlijn Water) zijn maatregelen nodig om de waterkwaliteit verder te verbeteren.

Het doel van het driejarige kennisproject is dat ondernemers in Greenport Boskoop meer ‘Weten van Water’ en maatregelen gaan toepassen op hun bedrijf die bijdragen aan een betere kwaliteit van het oppervlaktewater. Om dit te bereiken, gaat Delphy groepsbijeenkomsten organiseren voor belangstellende bedrijven rondom zo’n twaalf verschillende best-practices, thema’s of innovatieve maatregelen. De maatregelen richten zich op minder en efficiënter gebruik van gewasbeschermings-middelen en meststoffen of op het voorkomen van emissie. Denk bijvoorbeeld aan het vergroten van plantweerbaarheid, biologische bestrijding, efficiënte bemesting of het voorkomen van erfemissie. Verder wordt kennis gedeeld op kennisdagen, internet, in leaflets en artikelen.

Het project wordt mede mogelijk door bijdragen van de Europese Unie, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland in het kader van POP3 en loopt tot eind 2020.


Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.