of of

Alle experts van Delphy

Cees Oele

Projecten en Innovaties
Expert: Bodem en Biobased productie

T +31 (0)317 491 578
M +31 (0)6 20 39 82 58
E c.oele@delphy.nl

Harm Brinks

Projecten en Innovaties
Expert: Precisielandbouw, Biologische Landbouw
Regio: Nederland, Internationaal (Oost-Europa)

M +31 (0)6 20 42 38 95
E h.brinks@delphy.nl

Johan Wander

Senior Projectmanager Onderzoek Akkerbouw, Vollegrondsgroenten, Mais
Regio: Nederland
Expert: Onderzoek, Quality Carrots, Graszaad

M +31 (0)6 51 37 64 89
E j.wander@delphy.nl