of of

Experts of Team Delphy ISFC (Zachtfruit)

Activiteiten Team Delphy ISFC (Zachtfruit) »

Klaas Walraven

Manager Team Zachtfruit / Adviseur Zachtfruit

Expert: Aardbeien glas en stelling, stekkenteelt kas en trayplantenopkweek
Regio: Nederland, Duitsland, Denemarken, Engeland, Ierland, overige

M +31 (0)6 10 98 63 44
E k.walraven@delphy.nl