Data-gedreven management

Vraag direct kosteloos offerte/info aan

Wat is QMS

Data wordt steeds belangrijker in alle plantaardige sectoren. Nieuwe technieken maken het mogelijk eenvoudiger en sneller data te verzamelen en uit te wisselen. Daarnaast komen er steeds meer sensoren beschikbaar die helpen bij het meten van de gewasontwikkeling en belangrijke omgevingsfactoren. Delphy Digital gebruikt deze data om slimme oplossingen voor uw teelt- en bedrijfsmanagement te ontwikkelen en toepasbaar te maken. Data-gedreven modellen en systemen vertalen data naar concrete adviezen en acties voor de optimalisatie van uw teeltproces. Daarom heeft Delphy Quality Management Systems (QMS®) ontwikkeld.

Op dit moment is er een Quality Management System (QMS) beschikbaar voor de volgende gewassen:

QMS Tomaat

QMS Tomato is een rekenmodel om verschillende scenario’s van een teeltplan door te rekenen. Op basis van ondernemings- en rasspecifieke informatie kan de optimale ‘start strategy’ gemaakt worden en worden verschillende strategische teeltvraagstukken beantwoord: ga ik als bedrijf investeren in kunstlicht? En zo ja, met welke intensiteit? Wat is mijn ideale stengelbeleid? Moet ik vruchtsnoei toepassen? In de ‘adaptive strategy’ wordt het plan vervolgens geactualiseerd met gerealiseerde data.

QMS Komkommer

QMS Cucumber is een rekenmodel om verschillende scenario’s van een teeltplan door te rekenen. Op basis van ondernemings- en rasspecifieke informatie kan de optimale ‘start strategy’ gemaakt worden en worden verschillende strategische teeltvraagstukken beantwoord: ga ik investeren in kunstlicht? Zo ja, met welke intensiteit? Wat is mijn ideale stengel- en snoeibeleid? Is mijn gewenste vruchtgewicht haalbaar? In de ‘adaptive strategy’ wordt het plan vervolgens geactualiseerd met gerealiseerde data.

QMS Chrysant

QMS Chrysant is hét planningsprogramma voor de teelt van chrysanten. Dit programma wordt gebruikt om te bepalen hoe de productie en kwaliteit gemaximaliseerd kunnen worden in de chrysantenteelt. Data van het weer, belichting, rassen, teeltstrategie en realisatie van lengte en gewicht zijn de basis om het oogstgewicht te voorspellen en te optimaliseren. Daarnaast zijn er diverse koppelingen mogelijk met stekleveranciers en verkoopsystemen.

QMS Chrysant Management

QMS Chrysant Management is de volgende stap in data-gedreven Chrysantenteelt. Hiermee worden teeltbeslissingen onderbouwd, geoptimaliseerd en verduurzaamd. Door tussentijdse (automatische) gewasmeting, automatische koppeling met de klimaatcomputer en andere data-bronnen en nauwkeurige planning kan er eerder geanticipeerd worden op de gerealiseerde groei. Met het voorspelmodel kunnen verschillende teeltstrategieën doorgerekend worden en wordt bijsturen gedurende de teelt onderbouwd. Met QMS Chrysant Management werken we toe naar een autonome sturing van de chrysantenteelt.

QMS Phalaenopsis

Met QMS Phalaenopsis wordt door middel van gewasmeting de groei in de Phalaenopsisteelt inzichtelijk. Door registratie van het aantal bladeren, de bladoppervlakte, aantal stengels, bloemen en knoppen wordt gedurende de volledige teelt vastgelegd hoe de plant groeit. Vervolgens wordt dit in verschillende overzichten en grafieken gepresenteerd. Hierdoor kan de groei beoordeeld en vergeleken worden met andere teelten, locaties en bedrijven.

QMS Roos

In de intensieve teelt van Rozen wordt veel techniek toegepast. Met QMS Roos wordt een doorrekening gemaakt van de verwachte productie door het jaar heen op basis van de technische installaties in de kas, het ras en de teeltstrategie die wordt toegepast. Resultaat is het overzicht van het verwachte kasklimaat, productie, kosten en omzet van de teelt. Zo kan de optimale strategie worden gekozen.

QMS Fruitteelt

Schaalvergroting, verder optimaliseren en verduurzamen van de fruitteelt vragen om inzet van sensoren en nieuwe vormen van teeltmanagement gebaseerd op data met groei- en managementmodellen. Delphy heeft om deze reden QMS Fruitteelt beschikbaar voor fruittelers, voor optimale sturing van de teelt en de productie.

QMS Aardbei (SQMS)

Op basis van een langjarig gemiddelde van etmaaltemperaturen kunt u met QMS Aardbei een voorspelling maken wanneer de bloei start en eindigt. Hiernaast wordt er voorspeld wanneer de oogst start en eindigt. Door invoer van de werkelijk gerealiseerde etmaaltemperaturen wordt wekelijks de voorspelling gecorrigeerd. Op deze manier kan het juiste oogstmoment worden bepaald.

QMS Boomteelt

Het weer heeft invloed op de groei van gewassen maar ook op de ontwikkeling van ziekten en plagen. QMS Boomteelt heeft (15) waarschuwingsmodellen voor een aantal belangrijke ziekten en plagen. Op basis van een weerstation op de kwekerij wordt de infectiedruk bepaald. Hiernaast bevat QMS Boomteelt ook een overzicht van het juiste spuitmoment afhankelijk van het middel en de weersomstandigheden.

QMS Bemestingsplan Boomteelt

Voor boomteelt is er een applicatie beschikbaar welke gebruikt wordt voor het berekenen van bemestingsadvies voor de volle grond bemesting. In deze applicatie wordt gebruik gemaakt van bodemmonsters als basis. Een bemestingsadvies per perceel kan gemaakt worden, waarbij bedrijfsspecifieke voorkeuren mee genomen kunnen worden.

QMS Water

Een model waarmee de irrigatie voor akkerbouwgewassen kan worden aangestuurd. Gebaseerd op o.a. data uit sensoren, gewasparameters, bodemkarakteristieken, weersverwachting e.d. Het model geeft per dag aan wat het vochttekort of – overschot per perceel is. Met behulp van de inzet van QMS Water kan de juiste hoeveelheid water op het juiste moment worden toegepast.

QMS Water biedt inzicht in de waterbehoefte van bedrijven. Sensoren meten en verzamelen data voor een boom, rij, perceel en de hele boomgaard. In één overzicht wordt weergegeven welke delen van het bedrijf water nodig hebben en is toepasbaar op verschillende grondsoorten en met verschillende fruitsoorten. Door de verkregen data over bodem, gewas en klimaat slim te combineren beschikt de teler over kennis van de waterbehoefte.

QMS SolFer (bemestingsadvies glastuinbouw)

QMS SolFer(Solube Fertilizers) wordt toegepast voor het berekenen van bemestingsrecepten in systemen met oplosbare voedingsstoffen (A&B bakken/injectie). Op basis van het gewas, groeimedium en teeltfase wordt de voedingsoplossing bepaald. Er wordt gebruik gemaakt van analyses van het substraat, drain en eventueel het uitgangswater om correcties uit te voeren in de voedingsoplossing en om zo de samenstelling van het voedingswater te bepalen. Afhankelijk van het gekozen meststoffenpakket wordt er een recept berekend met hoeveel er van iedere meststof in het recept moet worden meegegeven.

QMS Plantadvies

Deze applicatie wordt gebruikt door de akkerbouw adviseur(s) voor het maken van het bemestingsadvies. Met bodemmonsters als input, het bouwplan en op basis van de teelt wordt een bemestingsadvies bepaald. Afhankelijk van de voorkeur van de klant zijn meststoffen wordt er berekend hoeveel van iedere meststof toegepast dient te worden per perceel. De applicatie heeft de mogelijkheid om verschillende overzichten uit te draaien wat betreft het bemestingsadvies.

Autonome klimaatsturing

Met behulp van de Climate Profiler en de Climate Controller kunnen we de teeltstrategie (bijvoorbeeld verkregen vanuit QMS Tomato of QMS Cucumber) vertalen naar setpoints die automatisch in de klimaatcomputer worden gezet. De Climate Profiler zet een dagelijkse klimaat target om naar een 5-minuten streefwaarde op basis van historische data, de weersvoorspelling, de stand van het gewas binnen de ingegeven bandbreedtes. Naar aanleiding van deze streefwaarden berekent de Climate Controller vervolgens de setpoints die rechtstreeks in de klimaatcomputer worden gezet.

Delphy Dashboard

Met het Delphy Dashboard, in samenwerking met het 30MHz platform, monitor en combineer je gewas- en klimaatdata in één digitaal platform. Daarnaast beschikt het dashboard over een lokale weersvoorspelling en heb je de mogelijkheid om verschillende sensoren te integreren. De feed biedt ook een functionaliteit waarmee je kunt communiceren (bijvoorbeeld chatfunctie, foto’s of bestanden) over de data en het gewas tussen de teler, collega’s, studieclub(s) en je teeltadviseur.

Contactgegevens

Alle hiervoor genoemde QMS applicaties worden beheerd door Team Delphy Digital.
Wilt u meer weten over één of meerdere van de Quality Management Systemen (QMS), neem dan contact op met een van de volgende sectorspecialisten:

Sierteelt, Open tuinbouw en Akkerbouw:
Klaas van Egmond (k.vanegmond@delphy.nl)

Glasgroenten:
Max van den Hemel (m.vandenhemel@delphy.nl)

Aardbei:
Joost Scholten (j.scholten@delphy.nl)