Grondig bodemadvies boomteelt

Algemene Profiel Keuring – APK Bodemstructuur en Bemesting

De bodem is een belangrijke productiefactor voor boomkwekerijproducten in de volle grond. Wanneer de ontwatering in orde is en het gewas goed groeit, is dat winst voor u. Door allerlei oorzaken kan er sprake zijn van wateroverlast en storende lagen. Het resultaat: groeiachterstand, verhoogde ziektedruk, slechte eindkwaliteit en uitval. Correctie aan de bodem is tijdens de teelt praktisch onmogelijk, daarom moet de aanpak worden gezocht in preventie: voorkomen van problemen.

Meestal wordt advies ingewonnen als het kwaad al is geschied. Delphy biedt u met de APK voor de bodem de mogelijkheid om zicht te krijgen op de bodemtoestand en de maatregelen die genomen kunnen worden voor de korte en langere termijn.

Aanpak

Eerst wordt de bodem beoordeeld. Op het perceel worden diverse profielbeoordelingen gedaan aan de hand van boringen en een profielkuil. Ook wordt de weerstand van de bodem bepaald. Dat gebeurt in de meeste gevallen met een penetrologger. Dit instrument meet de weerstand van de bodem en brengt deze grafisch in kaart.

U kunt ervoor kiezen om de bemestingstoestand in kaart te laten brengen. In veel gevallen is het nodig dat aanvullende analyses worden gedaan. Voor een bodemverbeteringsadvies zijn meestal granulaire analyses nodig; voor een bemestingsplan een algemeen bouwlandanalyse. Deze analyses worden uitgevoerd door bijvoorbeeld BLGG AgroXpertus of Lab Zeeuws-Vlaanderen.

U kunt kiezen voor meerdere pakketten. Pakket 1 bestaat uit een bodembeoordeling en advies, pakket 2 uit een bemestingsplan. Ten slotte is er nog een combinatie mogelijk.

Pakket 1: bodem
Op basis van een visuele bodembeoordeling, al dan niet in combinatie met een granulaire of algemeen bouwlandanalyse, ontvangt u een overzicht van de risico’s en eventuele knelpunten en een advies voor bodemverbetering op korte en langere termijn.*

Pakket 2: organische stof en bemesting
Aan de hand van de groeiresultaten en een algemeen bouwlandanalyse wordt de bemestingstoestand van de bodem bepaald. Rekening houdend met de behoefte aan organische stof, voedingselementen en de aanvoernormen voor stikstof en fosfaat wordt een plan opgesteld. Daarbij is aandacht voor diverse bronnen van organische stof, zoals groenbemesters, compost, dierlijke mest en veenproducten. Verder wordt in dit plan aangegeven welke hoeveelheden organische stof / dierlijke mest, organische mestkorrels en kunstmest bijdragen aan een goede voedingstoestand.*

Pakket 3: combinatiepakket
Pakket 3 is een combinatie van een bodem-APK en een plan voor organische stof en bemesting.*

Extra

Bovenop het totaalpakket of een van beide adviesproducten kan uiteraard meer bemonsterd worden. Zo kan er bijvoorbeeld een bodemvoedselwebanalyse worden gemaakt om zicht te krijgen op het bodemleven. Per situatie moet ingeschat worden wat dit aan meerkosten met zich mee brengt. U ontvangt hierover van tevoren bericht.

* De kosten zijn afhankelijk van de locatie, perceelsgrootte en de uit te voeren werkzaamheden. Neem contact op voor een prijsopgave.

Informatie

Johan van den Broek
M 06 – 1092 5026
E j.vandenbroek@delphy.nl