Advies en diensten team Onderzoek Akkerbouw

Praktijkonderzoek met innovatieve spuitmachine

Delphy heeft een spuitmachine ontwikkeld om onderzoek te kunnen doen en demonstraties te geven over de verschillende spuittechnieken. De machine is naast de conventionele spuittechniek uitgerust met luchtondersteuning, luchtvloeistofdoppen en WingsSprayer. Van de technieken is veel bekend over het effect op druppelgrootte en emissie maar er is  onvoldoende bekend over de relatie tussen spuittechniek en de effectiviteit van een bespuiting bij allerlei gewas/organismecombinaties. Er bestaan vragen als:

 • Draagt een andere techniek bij aan een beter spuitresultaat?
 • Leidt minder emissie en/of een grovere druppel tot een betere of juist een verminderde effectiviteit?

Door het uitvoeren van proeven met deze innovatie spuitmachine werken we aan beantwoording van deze vragen en werken we aan verdere optimalisatie van techniek, gewas en middel. De teler kan hiermee zijn gewasbeschermingsresultaten optimaliseren, chemiefabrikanten kunnen de toepassing van hun middel verfijnen, en de druk op het milieu zal met deze optimalisatie afnemen.

Wilt u meer informatie over de spuitmachine of het opzetten van een proef, neem dan contact op met
Johan Wander, Jaap Grezel of Luc Remijn

Onderzoek graszaad

Vanaf 2008 werken het Agrarisch innovatie en kenniscentrum Rusthoeve en Delphy samen bij het praktijkonderzoek voor de graszaad- en graszodenteelt. Dit gebeurt in nauw overleg met de onafhankelijke Werkgroep Graszaden en Graszoden. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de graszaadhandelsbedrijven, graszaadtelers en kwekers van graszoden. Omdat de graszaadteelt en de teelt van graszoden binnen het geheel van de Nederlandse landbouw enerzijds een bescheiden plaats inneemt maar anderzijds zeer specifieke kennis vragen, is bundeling van de activiteiten voor teeltkundig onderzoek noodzakelijk. Dit gebeurt binnen het expertisecentrum, waarin Rusthoeve en Delphy samenwerken.

Informatie over graszaad krijgt u bij
Johan Wander, j.wander@delphy.nl, 06 51 37 64 89
Dominique Cammaert, d.cammaert@delphy.nl, 06 51 22 97 04
of kijk op Graszaad

Het Uien Innovatie en Kenniscentrum (UIKC)

Het Uien Innovatie en Kenniscentrum is een initiatief van Proefboerderij Rusthoeve en Delphy. De initiatiefnemers streven er naar om ook andere strategische partners bij het initiatief te betrekken. Het UIKC is een stichting zonder winstoogmerk. Om actief in te spelen op de huidige ontwikkelingen is het Uien Innovatie en Kenniscentrum opgericht. Het UIKC bundelt onderzoek en advies onder één dak en benadert de wensen voor onderzoek ketengericht. Het Uien Innovatie en Kenniscentrum streeft naar maximaal commitment van de gehele uiensector.

Uien worden geteeld in Flevoland en in Zuidwest-Nederland. In het zuidwesten van Nederland, met name in Zeeland, vindt 80% van de verwerking en handel in uien plaats. Sinds 2017 is UIKC ook actief in Noord -Nederland, in samenwerking met proefboerderij SPNA. Er wordt veel onderzoek uitgevoerd in zaaiuien, maar er is weinig regionaal onderzoek waarbij de teler zelf het onderzoek bepaalt. Daarom zijn we drie jaar geleden begonnen met onderzoek in uien, voor participanten van het UIKC. Een groot aantal uientelers doet actief mee in deze vorm van samenwerking.

Informatie over UIKC: Luc Remijn, M 06 53 26 11 72, E l.remijn@delphy.nl

Kenniscentrum peen/quality carrots

Delphy voert onderzoek en demonstratie in B-peen. Via het uitvoeren van praktijkonderzoek willen we snel inspelen op actuele problemen uit de praktijk en de opgedane kennis uitdragen. Er wordt daarbij gekozen voor een ketengerichte benadering. Belangrijkste doelstelling is om de teelt van peen naar een nog hoger kwaliteitsniveau te tillen. De speerpunten zijn: uniformiteit, weerbaarheid, bemesting en fungiciden. Een regelmatige opkomst en ontwikkeling maken de inzet van herbiciden makkelijker en zal leiden tot uniformere peen bij de oogst. Bij de afzet is de juiste lengte en dikte van groot belang. Aspecten die een rol spelen zijn verdere verbetering van de zaadkwaliteit bijv. door verfijnde fractionering van ras en zaaimethode.

Beperking van het aantal en het niveau van residuen is van groot belang. Met verschillende benaderingen kunnen residuen beperkt worden:

 • Onkruid: inzet van minder soorten herbiciden en mechanische aanpak
 • Wortelvlieg: insecticiden beperken door slimme inzet van andere maatregelen
 • Ziekten: inzet GNO i.p.v. fungicide, juiste timing fungiciden, spuittechniek, loofsnijden

Het onderzoek wordt uitgevoerd in regio NOP. Jaarlijks in oktober organiseren we een open dag; datum en andere informatie maken we ruim van tevoren bekend.

Informatie krijgt u bij Johan Wander,  Senior Projectmanager Onderzoek Open teelten, M 06 51 37 64 89, E j.wander@delphy.nl

Onderzoekslocatie Akkerbouw Noordoost-Nederland

Delphy heeft een eigen bedrijf voor praktijkonderzoek akkerbouw in Noord-Nederland. Het bedrijf heeft als doelstelling kennis te ontwikkelen op terreinen waar op dit moment te weinig aandacht voor is in de akkerbouw. Vooral antwoorden vinden op praktische vraagstukken. Thema’s zijn:

 • Teeltoptimalisatie zetmeelaardappelen (15 ton zetmeel per hectare)
 • Rassenproeven diverse gewassen
 • Teeltonderzoek
 • Bemestingsonderzoek
 • Teeltaspecten grondruil veehouderij en akkerbouw (ruimere vruchtwisseling)
 • Invulling van groene- en blauwe diensten door de praktijk

Locatie Onderzoek Akkerbouw Noordoost-Nederland
Westelijke Doorsnee Nz 84
7881 PC Emmer-Compascuum

Informatie krijgt u bij Anke ter Horst, M 06 12 56 55 47, E a.terhorst@delphy.nl